1 กลุ่มเตรียมเฮ! ลุ้นเปลี่ยนเป็นเงินสด 7,000 ส่วนกลุ่มอื่นรับเงินในแอพ เป๋าตัง เหมือนเดิม

~ 1 กลุ่มเตรียมเฮ! ลุ้นเปลี่ยนเป็นเงินสด 7,000 ส่วนกลุ่มอื่นรับเงินในแอพ เป๋าตัง เหมือนเดิม ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ~ ~ ~

Read More

ตรวจสอบคุณสมบั ติให้พร้อมก่อนรับเ งิน 7,000 บ าท

เราชนะ เ ช็คสิทธิ์ เช็ คคุณสมบัติตัวเองก่อนลงทะเบี ยนรับเงิ นเยีย วย า 7,000 บ าท ได้รับเงิ นวันไหน ใครได้สิทธิบ้ าง ใครได้เงินเยี ยวย าทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบี ยน อ่านที่นี่เลย! นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ …

Read More

เตรียมเฮผู้ประกันตนมาตรา33มีสิทธิ์ได้ 7,000 โครงการเราชนะ

โครงการ เร าชนะ กำหนดให้เงิ นเยี ยวย าจำนวน 3,500บ าทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.64) รวม 7,000 บ าท ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทร วงการคลังกำหนด โดยจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน วันที่ 29 ม.ค. – 12 กุมภาพันธ์ 2564 …

Read More

สรุปผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 จะมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าอะไรบ้ า ง

โดยเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ถึงผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 จะมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าอย่ างไร กรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัย CV ระลอกที่ 2 ซึ่งเงิ นเยี ยวย านี้จะจ่ายให้กับ “ลู กจ้ าง” ที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติตามเงื่ อนไขคือต้องเป็น “ลู กจ้ …

Read More

มาแน่คนละครึ่งเฟส 3 ชงวงเงิ น 5,000 บ าท

ส.อ.ท.เผยเชื่ อมั่นCV รอบใหม่ ซัดความเชื่ อมั่น ธ.ค. ลดครั้งแรกรอบ 8 เดือน หนุนแก้ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน 5 แสนล้านบ าท เสริมข้อเสนอกู้ได้ไม่จำกัดวงเ งิน เพิ่มสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 เป็น 5,000 บ าท-ลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนปี’64 เป็น 5 หมื่นบ าท นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเทศไทย …

Read More

เห็นด้วยหรือไ ม่เสนอให้เงิ นเร าชนะ7,000เป็นเงิ นสด

หลังที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเร าชนะ แจ กเงิ นให้ประชาชน 3,500 บ าท นาน 2 เดือน ตามที่กระทร วงการคลังเสนอ โดยจะแจ กเงิ น 3,500 บ าท รวม 7,000 บ าท ให้กับประชาชน 31.1 ล้านคน วงเงิ …

Read More

คลังเผยเงื่ อนไขเกษตรกร รับเร าชนะ7000

ความคืบหน้ า มาตรการ เร าชนะ จ่ายเงิ นเยี ยวย า CVรอบ2 เป็นจำนวนเงิ น 7,000 บ าท ที่ยังมีคำถามกันมากเกี่ยวกับกลุ่ม เกษตรกร นั้น ล่ าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการกระทร วงการคลังเปิ ดเผยว่า กรณีมีข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรจะต้องลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะเพื่อรับเงิ …

Read More

ลุ้นวันลงเร าชนะ รับ3500นาน2เดื อน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำชับกระทร วงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมระบบรองรับการลงทะเบี ยนมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจ และเยี ยวย าประชาชน ไ ม่ว่าจะเป็น โครงการค นละครึ่ง เพิ่ม 1 ล้านสิทธ์ …

Read More

เดือนกุมภาพันธ์เงิ นเข้าอีก4,300

เตรียมตัวลุ้นบัตรคนจนรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดื อนร้อนของประชาชน ที่จัดมาอย่ างต่อเนื่องอย่ างบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่ถือบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐมีเฮแน่นอน เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ อาจจะได้ลุ้นรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุดถึง 4,300 …

Read More

กลุ่มเดียวเท่านั้น ได้รับ8,000 รอกดเงิ นใช้ได้เลย

ความคืบหน้ าล่ าสุด ของโครงการ “เร าชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการ โดยกระทร วงการคลังที่เยี ยวย าประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบกับสถานก ารณ์ระล อกใ หม่ และกระตุ้นเศร ษฐกิจของประเ ทศ ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจขณะนี้ ซึ่งในเบื้องต้น 4 กลุ่มที่จะไ ม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ 1.ข้ าราชการ และเจ้าหน้ าที่ของรั ฐ พนักงานรั …

Read More