เดือนกุมภาพันธ์เงิ นเข้าอีก4,300

เตรียมตัวลุ้นบัตรคนจนรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดื อนร้อนของประชาชน ที่จัดมาอย่ างต่อเนื่องอย่ างบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่ถือบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐมีเฮแน่นอน เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ อาจจะได้ลุ้นรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุดถึง 4,300 …

Read More

กลุ่มเดียวเท่านั้น ได้รับ8,000 รอกดเงิ นใช้ได้เลย

ความคืบหน้ าล่ าสุด ของโครงการ “เร าชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการ โดยกระทร วงการคลังที่เยี ยวย าประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบกับสถานก ารณ์ระล อกใ หม่ และกระตุ้นเศร ษฐกิจของประเ ทศ ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจขณะนี้ ซึ่งในเบื้องต้น 4 กลุ่มที่จะไ ม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ 1.ข้ าราชการ และเจ้าหน้ าที่ของรั ฐ พนักงานรั …

Read More

ผู้ถือบัตรคนจน ได้ 2เด้ง เร าชนะธงฟ้า รวม4,000 นาน2 เดือน

จากกรณี ครม.เคาะมาตรการผู้ได้รับผลกระทบระล อกใหม่โครงการ เร าชนะ จ่ายเยี ยวย า 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน เตรียมเปิ ดให้ลงทะเบี ยน ภายในสิ้ นเดือนมกราค มนี้ และมีข่าวระบุว่า ประชาชนที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 14 ล้าน …

Read More

ผู้ถือบัตรคนจนเฮรับทันทีเราชนะ 3,500 นาน 2เดือนโดยไม่ต้องลงใดๆ

จากกรณีโครงการ เร าชนะ จ่ายเงิ นเยี ยวย า 3,500 บาท นาน 2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ภายในสิ้ นเดือน ม.ค. นี้ และได้รับเงิ นได้อย่ างช้าสุดไ ม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ.นี้ โดยจะมีการเสนอรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ครม.อนุมัติในวันที่ 19 ม.ค.นี้ นั้น ทางด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร …

Read More

เผยวิธีกดเงินเราชนะ 3,500ด้วยบัตรคนจน

ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการจะสามารถกดเงิ นสด ATM ได้ก็ต่อเมื่อมียอดเงิ นใน e-Money โดยจะได้จากการลงทะเบี ยนรับส่วนลดค่ าไฟฟ้า, ค่ าน้ำประปา หรือเงิ นเบี้ยความพิก าร (ผู้ที่ลงทะเบี ยนรับเบี้ ยความพิก าร) และโครงการเร าชนะ วิธีกดเงิ นเราชนะด้วยบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐแบบละเอียด -สอดบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเข้าตู้ATM -ใส่รหัสตัวเลข 6 …

Read More

รู้ยัง 2แอปพลิเคชั่นนี้เท่านั้น ใช้รับ3500เร าชนะ

จากกกรณีโครงการ “เร าชนะ” จ่ายเงิ นเยี ยวย า 3,500 บาท นาน 2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระท บได้ภายในสิ้ นเดือน ม.ค. นี้ และได้รับเงิ นได้อย่ างช้าสุดไ ม่เกินสัปด าห์แรกของเดือน ก.พ.นี้ โดยจะมีการเสนอรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ครม.อนุมัติในวันที่ 19 ม.ค.นี้ นั้น ทั้งนี้ …

Read More

เทพไทเสนอให้เงิ นตามครั วเรื อนตามจริง

วันที่ 14 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ครม.ที่ออกมาตรการเยี ยวย าช่วยเหลือประชาชนว่า ตนเห็นด้วยกับ 4 มาตรการของรั ฐบ าลที่บรรเทาผลกระทบที่เกิ ดจากการแพร่ รอบ 2 คือ 1. ลดค่ าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งห นี้ ก.พ.-มี.ค.2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก …

Read More

ออมสิน ให้กู้ฉุ กเฉิ นด อกต่ำไ ม่ต้องค้ำ

จากผลการประชุม ครม. ซึ่งมีคำสั่ งให้กระทร วงการคลัง และสถาบันการเงิ นออกมาตรการเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ ระล อกใ หม่ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบระล อกใ หม่ของcv เป็น 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้ อดอกเบี้ ยต่ำ …

Read More

เหรียญ 10 พ ศ นี้ ให้เลย 5 แสนบ าท

เรียกได้ว่าเป็นเรื่ องร าวที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเรื่องร าวของร าค าเหรี ยญที่ขณะนี้ มีการรับซื้ อเหรี ยญกันในร าค าสู ง ซึ่งล่ าสุดเ พจที่ใช้ชื่อว่า ซื้อข า ยเหรี ยญและธนบั ตร ของสะสม By Gig โดยได้ระบุข้อความว่า รับซื้อเหรียญตาม พ.ศ. ต่อไปนี้ รับซื้อจริงให้ร …

Read More

สินเชื่อเงินฝากกับ ธ.ก.ส. กู้ได้ ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเ ชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเ งินฝากกับ ธ.ก.ส. จาก ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นบริการที่ให้วงเงิ นแก่ลูกค้ าเ งินฝากหรือลูกค้ าสล ากออมทรั พย์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็สามารถขอได้หมด เพื่อใช้เป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาคุณภาพชี วิต อัตร า ดอกเบี้ ยเท่ากับอัตร าดอกเบี้ ยเ งินฝาก ซึ่งจะบวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี …

Read More