ช่วยเหลือ4 กลุ่มที่เดือดร้อนเท่านั้น

เมื่อวันที่ 7 มกราค ม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เยี ยวย า CV รอบใ หม่

ชัดเจนต้องครอบคลุม เท่าเทียมทุกกลุ่ม

พร้อมเตรียมออกมาตรการพั กชำระหนี้ควบคู่ไปด้วย 40 ล้านคนต้องครอบคุลม เท่าเทียม

กลุ่มแร งงานในระบบประกันสังค ม กลุ่มแร งงานนอกระบบประกันสังค ม กลุ่มเกษตร กลุ่มเป ราะบ าง กลุ่มผู้ด้ อยโอกาส

ภาพจาก สวัสดิการทันข่าว

รอฟังความคืบหน้ าอีกครั้งนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

หากมีความคืบหน้ าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว

Leave a Reply