ตอบชัดแล้วเรื่องรัฐให้เงินคนละ4,000

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี ได้ชี้แจ งเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์

กรณีที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียวว่ารั ฐบ าลจะนำโครงการ “เร าไ ม่ทิ้ งกัน มาใช้อีกครั้ง

เพื่อช่วยเหลือประชาชนรอบใ หม่ โดยจะแจ กเงิ นช่วยเหลือให้ประชาชนคนละ 4,000 บาท นาน 2 เดือน ระบุว่า

ไ ม่จริง กระแสข่าวว่ากระทร วงการคลังจะมีมาตรการเยี ยวย าแจ กเ งิน จำนวน 4,000 บาท

ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าว ไ ม่เป็นความจริงแต่อย่ างใดค่ะ

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติ ดตามสถ านก ารณ์อย่ างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการเยี ยวย าที่เหมาะสมต่อไป

 

Leave a Reply