60ปีขึ้นไปมีบำน าญทุกคน เดือนละสูงสุด7,200

เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการออมเพื่อรับเงิ นบำนาญ

ที่รั ฐบ าลได้มีโครงการออกมาให้ประชาชนคนไทยทุกคน โดยระบุข้อความไว้ดังนี้

ไ ม่ต้องเป็นข้าราชการ..ก็มีบำนาญได้ โครงการออมเงิ นเพื่อเป็นหลักประกันบำนาญให้กับประชาชนที่ไ ม่อยู่ในระบบสวั สดิการแร งงาน

ซึ่งดำเนินการโดยกองทุนการออมแห่งช าติ (กอช.)

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสออมเงิ นเก็บไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี

เรียกว่าเป็นเงิ นบำนาญหลังเกษียณเหมือนกับราชการ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุมีความสุขขึ้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มประชาชนที่ไ ม่มีสวัสดิการแร งงาน

อาทิ กลุ่มของพ่อค้ าแม่ค้ า เกษตรกร แม่บ้ าน และกลุ่มอาชีพรับจ้ างทั่วไป แร งงานนอกระบบ และผู้ที่ไ ม่ยังไ ม่รับความคุ้มครอง

เช่น นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสมัครใจ

และเริ่มต้นออมได้ตั้งแต่ 50 – 13,200 ต่อปี และไ ม่ต้องเป็นกังวลว่าจะต้องจ่ายเงิ นออมในทุกเดือน

โดยหากเดือนไหนมีน้อย ก็จ่ายน้อย เดือนไหนมีมากสามารถจ่ายมากได้

โดยรั ฐจะจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยแบ่งช่วงอายุดังนี้

-ช่วงอายุ 15-30 ปี รั ฐจะจ่ายสมทบให้ 50% ของเงิ นออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไ ม่เกิน 600 บาท

-ช่วงอายุ 30-50 ปี รั ฐสมทบให้ 80% ของเงิ นออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไ ม่เกิน 960 บาท

-ช่วงอายุ 50-60 ปี รั ฐสมทบให้ 100% ของเงิ นออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไ ม่เกิน 1,200 บาท

ซึ่งเมื่อออมเงิ นจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้เงิ นกลับคืนมาเป็นเงิ นบำนาญ สูงสุดถึง 7,200 บาท/เดือน

โดยพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและส่งเงิ นออมสะสม

โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านทางหน่วยรับสมัครของ กอช.

อาทิ ที่ว่าการอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารรั ฐทั้ง 4 แห่งคือ

ธ.ก.ส. ,ธอส. ,ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านสถาบันการเงิ นชุมชน และเครือข่าย กอช.ทั่วประเทศ

นอกจากนี้เมื่อเป็นสมาชิกของ กอช. และเริ่มออมเงิ นแล้ว

พี่น้องประชาชนสามารถดูยอดสะสมเงิ นออม ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น กอช. โดยกรอกข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

นี่คืออีกหนึ่งโครงก ารของรั ฐบ าล โดยหน่วยงานในสังกัดของกระทร วงการคลัง

ซึ่งต้องการดูแลสร้างสวั สดิการที่ดีให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่ างมีคุณภาพ

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

 

Leave a Reply