เกษตรกร 8ล้านร าย เตรียมรับเ งิน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารั ฐมนตรีว่าการกระทร วงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีฯ

แถลงภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา

เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV

โดยมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน

ในฐานะหัวหน้ าทีมเศร ษฐกิจและกระทร วงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ดูแลผลกระทบที่เกิ ดขึ้นในสองเดือนนี้ นั้น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงเกษตรและสหกรณ์

ได้สั่ งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทร วงเกษตรฯ

เตรียมความพร้อมในการเยี ยวย าเกษตรกรเพื่อความรวดเร็วทันทีที่มีความชัดเจนว่ารั ฐบ าลจะช่วยเหลืออย่ างไร

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานเศร ษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ในฐานะนายทะเบี ยนตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบี ยนในโครงการช่วยเหลือเมื่อปีที่แล้ว

ซึ่งเกษตรกร ประมาณ 8 ล้านร ายได้รับเงิ นช่วยเหลือร ายละ 15,000 บาท

โดยโอนเงิ นเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิ.ย – ส.ค.

โดยรั ฐมนตรีเกษตรฯ ยังมอบนโยบ ายให้เกษตรกรรายใหม่และที่ต กหล่ นสามารถลงทะเบี ยนได้ครบถ้วน

โดยต้องครอบคลุมไ ม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลังและทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับโครงการช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV ในปี 2563
สศก. ในฐานะนายทะเบี ยนจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนและได้ตรวจสอบแล้ว

ให้ ธ.ก.ส. โอนเงิ นเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดื อดร้อนของเกษตรกรกว่า 1 แสนล้านบาท

ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกรกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มชาวไร่อ้อย และกลุ่มชาวไร่ย าสูบ

โดย 2 กลุ่มหลังขึ้นทะเบี ยนกับกระทรวงอุตสาหกร รมและกระทร วงการคลังตามลำดับ
โดยส่งทะเบี ยนเกษตรกรผ่าน สศก. ก่อนส่งให้ ธกส. โอนตรงให้เกษตรกร

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กระทร วงเกษตรฯ โดยนโยบ ายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ นายเฉลิมชัย

ได้พัฒนาปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยี

เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งช าติ มีบิ๊กดาต้าทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกร

พร้อมดำเนินการในทุกภ ารกิจโดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรกลางปีที่แล้วสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ ธกส. ภายใน 5 วันทำการ

หลังจากคณะรั ฐมนตรีมีมติช่วยเหลือเกษตรกร โดยรั ฐมนตรีเกษตรฯ

มีความห่วงใยเกษตรกรอย่ างมากจากผลกระทบจาก CV และย้ำให้ช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรให้เร็วที่สุด

อย่ างไรก็ตาม เฉลิมชัย ฉับไวสั่ งเตรียมพร้อม ช่วยเหลือเกษตรกร รอบ 2 จำนวน 8 ล้านราย ใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า

เน้นรวดเร็วครอบคลุมถูกต้อง หลังนายกฯ ประกาศจะช่วยเหลือประชาชน ช่วย CV รอบ 2

 

Leave a Reply