กรมอุตุฯ เตื อนม รสุ มถล่ ม

วันที่ 3 ม.ค. กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้ า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแร งจากประเท ศจีนที่แผ่ปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง
ทำให้ดังกล่าวมีอุณภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแร ง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนดูแลสุ ขภ าพเนื่องจากสภาพอากาศที่หน าวเย็นนี้ไว้ด้วย

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแร ง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 4-8 มกราคม 2563 ม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเท ศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแร ง

ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเท ศมาเลเซีย

Leave a Reply