เตรียมตัวให้พร้อม บัตรคนจน ปลายเดือน ม.ค. 64

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

กล่าวถึงความคืบหน้ าในการเปิดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจนรอบใหม่

คาดว่าจะเห็นรายละเอียดชัดเจนอีกครั้งในช่วงต้นปี 2564
แต่ยังกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนไ ม่ได้ เนื่องจากกระทร วงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการต่างๆ
เช่น ค นละครึ่งเฟส 2 การเพิ่มวงเงิ นบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน 500 บาท นาน 3 เดือน ให้กับผู้มีสิทธิเดิมกว่า 14 ลล้านคน
โดยขณะนี้ทาง สศค. กำลังหารือเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งพร้อมประเมินว่าอาจจะต้องพิจารณารายได้รายคร อบครัวด้วย

รายงานข่าวจากกระทร วงการคลัง คาดว่าการลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจนรอบใหม่ จะเปิดในช่วงปลายเดือน ม.ค. 64

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะพิจารณารายได้เป็นรายครัวเรือนอาจทำให้ผู้ได้รับสิทธิสวั สดิการแห่งรั ฐน้อยลงกว่า 14.6 ล้านคน

หากได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อขออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การเปิดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจนรอบใหม่ ไ ม่เกี่ยวกับการเพิ่มวงเงิ น 500 บาท ให้ 3 เดือน ของคนถือบัตรฯ กลุ่มเดิม

แต่เป็นสิ่งที่กระทร วงการคลังต้องดำเนินการในต้นปี 2564

เพื่อทบทวนผู้ที่มีบัตรฯ และคนที่จะเข้ามาสมัครใหม่ด้วยซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรค นจนเหลืออยู่ 13.8 ล้านคน จากทั้งหมด 14.6 ล้านคน เพราะมีบางส่วนไ ม่อยู่แล้ว

Leave a Reply