สมัครสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ50,000ไร้ดอก 3เดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตร ระบุว่า (ธ.ก.ส.) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อพอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ

สำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งยังไ ม่เคยเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส.

โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก เพื่อ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หรือ สร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ในวงเงิน 5 หมื่นบาท

โดย ธ.ก.ส. ระบุว่าจุดประสงค์ของสินเชื่ อใหม่นี้ คือ การเป็นเงิ นทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ และภาวะเศรษฐกิจ

ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้มีเงิ นทุนในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาชีพอื่นๆ

เช่น ใช้เป็นต้นทุนเพื่อขายอาหาร ข ายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านซั กรีด ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ขายของรถเข็น นวดแผนโบราณ เป็นต้น

เงื่อนไขวิธีสมัครสินเ ชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ

คุณสมบัติผู้กู้สินเ ชื่อ

เป็นเกษตรกร ทาย าทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ทำให้ภาวะเศร ษฐกิจตกต่ำ

และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่
บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ ที่ได้รับผลกระทบ ที่ทำให้ภาวะเศร ษฐกิจตกต่ำ และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

ต้องไ ม่เคยขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลู กค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

และยังไ ม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่ างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น

มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไ ม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเ ชื่อ
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงิ นสินเ ชื่อ

กำหนดวงเงิ นสินเชื่ อสูงสุด ไ ม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

การชำระคืน

ไ ม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไ ม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กูได้ไ ม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กูได้ไ ม่เกิน 50,000 บาท

ใช้บุคคลรับรองรับผิ ดอย่ างลู กหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไ ม่เกิน 50,000 บาท

ขอบคุณ ธอส.

Leave a Reply