ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี เบิกได้สูงสุด 3 แสน เ รื่ อ งที่ควรรู้เอาไว้

การทำพ.ร.บ.รถนั้นเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทำโดยมีการบังคับตามพ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ประสบ ภั ยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งการทำพ.ร.บ.รถยนต์จะช่วยคุ้มครองรถของเราและสามารถเบิก

เ รื่ อ งค่ า เ สี ย ห า ย

การที่รถของเรามีการทำพ.ร.บ. อ ย่ า งถู กก ฎ หมายจะช่วยให้เราสามารถเบิกเ งิ นจากทางบริ ษั ทประ กั น ภั ยที่เราทำเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นเ งิ นค่าใช้จ่ายที่เราผู้เสียหายหรือผู้ประสบภัยทั้งคนขับเองและผู้โดยส า รรวมทั้งบุคคลที่อยู่ ระ ส บ ภั ยซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอก โดยบริษัทปร ะ กั น ภั ยจะจ่ายค่าเสียหายให้ภายใน 7 วัน โดยยังไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็น ฝ่า ยผิ ด

ค่ารักษ าพ ย าบาล ในกรณีได้รับ บ า ด เ จ็ บ จะทำการจ่ายค่าชดเชยให้ตามจริง และสามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท

หากมีการเสี ยชีวิต หรือสูญเสี ยอวัยวะ หรือพิกา รถาวร จะสามารถเบิกค่าชดเชยได้ กรณีละ 35,000 บาท

หากได้รับความ เสี ยหายทั้ง 2 กรณี ทางบริษัทจะจ่ายเ งิ นชดเชยรวมกัน ทั้งหมดโดยไม่เกินกรณีละ 65,000 บาท

การทำพ.ร.บ.รถยนต์เราสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง
ค่าสินไหมทดแทน เป็นเ งิ นในส่วนที่เราเรียกกันว่า ค่าสินไหมที่ผู้เคลมปร ะกั นจะได้รับค่าสินไหมทดแทน หลังจากการพิจารณาแล้วว่าเป็นฝ่ายถูก ซึ่งสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ตามรายละเอียดดังนี้

ค่ารั ก ษ า พ ย า บาล ซึ่งสามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 80,000 บาท

หากเ สี ย ชี วิ ตหรือพิ ก า ร ถ า วร สามารถเบิกได้คนละ 300,000 บาท

ในกรณีที่สู ญ เ สี ย อ วั ย วะ บางส่วน สามารถเบิกได้ 250,000 บาท

ในกรณีที่ สู ญ เ สี ย อ วั ย ว ะ 2 ส่วนขึ้นไป สามารถเบิกได้ 300,000 บาท

หาก สู ญ เ สีย นิ้ ว มื อตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป สามารถเบิกได้ 200,000 บาท

เ งิ นค่าชดเชยในการนอนโ รง พ ย า บ า ลเพื่อรั ก ษ า ตั ว โดยต้องมีการส่งตัวเป็ นผู้ ป่ ว ยใ น เบิกได้วันละ 200 บาท โดยไม่เกิน 20 วัน

สรุปคือ การที่เราทำพ.ร.บ.รถยนต์ จะทำให้เราได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ช่วยให้เราสามารถเบิกเ งิ นจากประกัน ภั ยที่เราทำไว้ได้ แม้ว่า อุ บั ติเ ห ตุที่เกิ ดขึ้นจะมีหรือไม่มีคู่ กรณีก็ ตาม

และหากมีคู่กรณีและมีการพิสูจน์หลักฐานและ ตั ดสินแล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูก เราก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมด้วย

เอกส า รที่ต้องใช้เมื่อทำการเคลม พ.ร.บ.

1 ในกรณีได้รับ บ า ดเ จ็ บ

ให้เตรียมสำเนาประชาชนผู้ประสบอุบั ติเ ห ตุ, ใบเสร็จค่ารั ก ษ า พย าบ า ล ในกรณีที่ต้องเบิกค่าชดเชย หรือการเข้าพักในโรง พ ย า บา ลเป็นผู้ ป่ ว ยใน และ ใบรับร งแ พ ทย์

2 ในกรณีที่ทุพพลภาพ หรือ พิการ

ใช้สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุ บัติเ ห ตุ, ใบรังรองแพทย์หรือเอกส า รยืนยันความ พิ ก า ร จากแ พ ท ย์, สำเนาใบการลงบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เป็นพนักงานสอบสวน หรือใช้เอกส า รหลักฐานอื่นที่แสดงให้ทราบว่า บุคคลนั้นไ ด้รั บ อุ บั ติเ ห ตุจากเหตุการณ์นั้น ๆ

3 ในกรณีเ สี ย ชี วิ ต

สำเนาบั ต รประชาชนของผู้ประสบเห ตุ หรือ ใบม ร ณ ะบั ตร, สำเนาบัตรประชาชนของท า ย าท, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาการลงบันทึกประจำวันจากพนังงานสอ บสวน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคล เสี ย ชี วิ ตจากอุ บั ติ เ ห ตุนั้น ๆ

ทั้งนี้หลังจากที่มีการตรวจสอบเอกส ารทั้งหมดเรียบร้อยถูกต้องแล้ว เราจะสามารถยื่นเบิกกับบริ ษั ทกลางคุ้มครองผู้ประส บ ภั ยจากรถยนต์ได้ทุกสาขา ซึ่งในบางกรณีอาจใช้ระยะเวลาในการตรวจเอกส า รและทำการจ่ายเ งิ นให้ภายใน 7 วัน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พ.ร.บ.นี้จะคุ้มครองความเสียหายให้กับคนเท่านั้น ไม่รวมประกันของรถยนต์หรือค่าซ่อมใด ๆ

แหล่งข้อมูล krustory

Leave a Reply