จ่ า ยอีก ส่วนต่างช่ ว ยชาวนา รับชดเ ช ยสูงสุด 38,700 บาท

จ่ ายอีก ส่วนต่างช่วยชาวนา ‘จุรินทร์’ ประกาศเกณฑ์กลางข้าวงวดที่ 5 พบข้าวหอมมะลิได้รับชดเชยสูงสุดกว่า 38,700 บาท ชาวนาได้โช คจากข้าวทั้ง 5 ชนิด
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้แจ้งชาวนาหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกรณีประกาศกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63

อนุมัติให้ปรับเพิ่มกรอบวงเงิ นโครงการจากที่อนุมัติไว้เบื้องต้น จำนวน 18,096 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711 ล้านบ าท เป็น 46,807 ล้านบ าท

ดั งนั้นสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 15 – 29 พฤศจิกายน 2563 (งวดที่ 2 บางส่วน งวดที่ 3, 4)

ซึ่งยังไม่ได้รับเงิ นชดเชย จำนวน 2.22 ล้านครัวเรือน ขอแจ้งให้ทราบว่า ธ.ก.ส.จะโอนเงิ นให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นเงิ น
จำนวน 20,218 ล้านบ าท ในวันนี้ คือ วันที่ 9 ธันวา ม 2563

ส่วนงวด ที่ 5 จะโอนประมาณวันจันทร์ 14 ธันวาคม 2563 เนื่ องจากประชุมอนุเกณฑ์กลางอ้างอิงประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

แล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเ งินใน 3 วันทำการหลังจากประชุม ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า

โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์เ รื่ อ งกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563 / 2564 งวดที่ 5

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2563 ราคาเกณฑ์กลางต่อตันช่วงนี้คือ

เข้าหอมมะลิ 12,232.86 บ าท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 11,726 .91 บ าท ข้าวเปลือกเจ้า 9,189.93 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 10,079.73 บาทข้าวเปลือกเหนียว 11,213.54 บ าท

เนื่องจากข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 2,767 บาท

จึงได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 38,739 บ าท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14,000 บาท

ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 2,273 บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,369 บาท ข้าวเปลือกเจ้า

ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 810 บ าท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 24,302 บ าท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 920 บ าท

ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 23,006 บ าท และ ข้าวเหนียวประกันรายได้ตันละ 12,000 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ได้ส่วนต่างตันละ 786 บาท จะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,583 บาท

“ชาวนาจะได้ส่วนต่างจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับปริมาณการแจ้งปลูกไว้ตอนขึ้นทะเบียนและการจ่ายก็ไม่เกินจำนวนตันที่รัฐระบุไว้

สำหรับงวดนี้มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 300,227 ครัวเรือน

สำหรับประกันรายได้ชาวนา หรือประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี 2 นี้นั้น เริ่มจ่ายส่วนต่างมาร่วมเดือนแล้ว โดยงวดที่1

จ่ายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มาแล้วจากนั้นทะยอยจ่ายทุกสัปดาห์และเริ่มจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาเก็บเกี่ ยวที่ไว้” นางมัลลิกา กล่าว

เรียบเรียง daysnews247

Leave a Reply