มีเงิ นเข้า ธันวาค ม 2563 หลายรายการได้รับสิ ท ธิ์มากมายทั้งกดเ งินส ดและรูดกระจ าย

วันดีดีของคนมีบัตรคนจนนเพราะมีเงิ นเข้า ธันวาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

(บัตรคนจoน)และผู้พิการ หลายรายการได้รับสิทธิ์มากมายทั้งกดเงิ นนสดและรูดกระจาย!

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ได้รับรายการที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐทุกคน : 200-300 บ าท

วงเงิ นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารั ฐ 200-300 บ าทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็ นเงิ นสดได้)

ได้รับรายการที่ 2 : เงินพิเศ ษคนละ 500 บ าทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) ต้องรูดซื้อของให้หมดในเดือนนั้น

โดยเงื่ อนไขวงเ งินช่วยเหลือเพิ่มเติม

โดยเ งื่อนไขวงเงินพิเศ ษคนละ 500 ช่วยเหลือเพิ่มเติม

500 บ าท ต้องใช้ภายในเดือนนั้น หากไม่ได้ใช้ หรือมีวงเงิ นเหลือ จะไม่สามารถสมทบในเดือนถัดไปได้

ไม่สามารถใช้ร่วมกับม าตรการคนละครึ่งได้

ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ได้รับรายการที่ 3 : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐทุกคน ค่ าเดินทาง ค่ ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น

รถเมล์ รถไฟฟ้ า (รฟม.และ BTS) 500 บ าท, รถ บขส. 500 บ า ท และรถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ได้รับรายการที่ 4 : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐทุกคนวงเ งินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน

(3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ได้รับรายการที่ 5 : ค่าน้ำ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือนเฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563-ก.ย.2564)

ได้รับรายการที่ 6 : ค่ าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

และได้ลงทะเบีย นใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ได้รับรายการที่ 7 : ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เ บี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท/เดือน

สำหรับผู้พิ ก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน)

และผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บ าท

และจะได้รับเบี้ ยความพิการเพิ่ม 200 บ าท/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงิ น อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

Leave a Reply