ผู้ใดที่ได้รับ SMS ยืนยันคนละครึ่งคลังเตือนแล้วอ่านเลย

ผู้ใด ที่ได้รั บ SMS ยืนยั น คนละครึ่ง คลังเตื อ นแล้ว อ่ า นเ ลย
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเ งิ น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งว่า ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ แล้วกว่า 8.5 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9,493,942 คน โดยมียอด การใช้จ่ายสะสม 28,609 ล้านบาท แบ่งเป็น เ งิ นที่ประชาชนจ่าย 14,599 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 14,010 ล้านบาท

จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสม มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

สำหรับประชาชน ที่ลงทะเบียน คนละครึ่งรอบเก็ บต ก เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้ว ขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” พร้อมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย โดยขอให้เริ่มใช้สิทธิในการใช้จ่ายโดยเร็วภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และ ธนาคารกรุงไทย ได้มีการติดตาม และตรวจสอบพฤติกร รมหรือธุรกรร มที่ผิ ดปกติ โดยได้ระงับสิทธิการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และระงับการจ่ายเงินให้แ ก่ร้านค้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิ ดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งมีการนำส่งข้อมูลหลักฐาน การกระทำความผิ ดให้แ ก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิ ดเกี่ยวกับอาชญากร รมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สำหรับการสืบสวนสอบสวนและดำเนินค ดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ และอย่ าห ลงเชื่ อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นการดำเนินการผิ ดเงื่อนไขโดยไ ม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าจริงอย่างเ ด็ดข าด เพราะอาจตกเป็นเหยื่ อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิ ดซึ่งจะมีโท ษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปด้วย

สำหรับวิธียืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีดังนี้

1. พิมพ์ค้นหา “เป๋าตัง” ในช่องค้นหา APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store

2. เลือก “ติดตั้ง”

3. ระบุ เบอร์มือถือ

4. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

5. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง

6. ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

7. ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก

8. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet ได้จากหน้านี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไ ม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ หรือยืนยันตัวตนไ ม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตน โครงการ “คนละครึ่ง” ไ ม่ผ่านทำเองได้ที่ “ตู้ ATM สีเทา” รุ่นใหม่ของธนาคาร โดยไ ม่ต้องไปที่สาขา โดยทำตามวิธีต่อไปนี้

นำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทย

เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไ ม่ต้องใช้บัตร ATM)

ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”

ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”

เสีย บบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน

เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เป็นอันเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบ ก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้า ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

Leave a Reply