รู้ไว้เ ลย 7 สิ่ง ที่ห้ามทำ ก่อนวันห ว ยออก ถ้าไม่อย า ก ช ว ด โอกาส

รู้ไว้เ ลย 7 สิ่ง ที่ห้ามทำ ก่อนวันห ว ยออก ถ้าไม่อย า ก ช ว ด โอกาส
1.ห้ า มวางสิ่งของ กี ดขวาง ทางเดินประตูบ้าน

เพราะเชื่ อว่าประตูคือการเปิดต้อนรับเ งิ นทองและโชคลาภ ดั งนั้uการวางของกีดขวางทางเข้าบ้าน จึงหมายถึงการปิดกั้นทางเข้าของเ งิ นทอง รู้อ ย่า ง นี้แล้วรีบเคลียร์ของออกจากประตูเลยนะ

2.ห้ า มให้น้ำในบ้านรั่วไหล

เพราะมีความเชื่ อว่าการที่น้ำภายในบ้านของเรารั่วไหล เปรียบเสมือนเ งิ นทองจะหดหายและไหลออกไปจากกระเป๋าสตางค์เหมือนกับน้ำ ฉะนั้นตรวจเช็กภายในบ้านดี ดี นะ

3.ห้ามใส่เสื้อผ้าข า ดหรือแต่งตัวซกมก
เพื่อเป็นการต้อนรับโชคลาภและกวักมือเรียกสิ่งดี ดี ให้เข้ามาในชีวิต การแต่งตัวดี ดี จึงสำคัญกับวัน เ สี่ ย ง โชคอย่างวันห ว ยออกมาก เพราะโบราณถือว่าการแต่งกายสุภาพจะเป็นมงคลที่ดีของวันนั้น นั้น

4.ห้ามให้ไฟตามทางเดินเสียหรือชำรุด

เพราะเชื่ อว่าหากไฟตามทางเดินเสีย จะหมายถึงหนทางแห่งชีวิตที่มืดมน ไม่มีแสงสว่างส่องทางแก่โชคลาภ

5.ห้ามซื้อห ว ยกับพ่อค้าแม่ขายที่อารมณ์ไม่ดี

เพราะเชื่ อว่าคนเหล่านั้นจะขัดลาภและพานจะนำแต่ลางร้ า ย ร้ า ย มาให้คุณ

6.ห้ามซื้อห ว ยในบริเวณก่อสร้าง

เพราะเชื่ อว่าเป็นทำเลที่ไม่ดี หากใครซื้อห ว ยบริเวณดังกล่าวจะพบแต่ความวุ่นวายในชีวิตและด วงอับโชค

7.ห้ามแช่จานชามไว้ข้ามคืน

เพราะการล้างจานให้เรียบร้อยก่อนข้ามคืนนั้นถือว่าเป็นการชำระความสกปรกและเปิดต้อนรับวันดี ดี ที่มีแต่โชคลาภของวันใหม่ ใหม่ ให้เข้ามาในชีวิต

Leave a Reply