วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

วิธีตั้งหิ้งพระในบ้าน ทิศไหนเสริมมงคลแ ก่คนในบ้าน เพิ่มโชค เสริมให้ชีวิตคุณดี

เมื่อท่านคิดจะตั้งหิ้งพระ ก็อย่ าละเลยที่จะศึกษาตำราฮวงจุ้ยเ สี ย ก่อน

ซึ่งโดยปกติแล้วทิศที่นิยม ในการตั้งพระได้แ ก่ทิศเหนือ

และทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดี ที่จะเสริมดวงชะตา

และนำมาโชคลาภ มาสู่ผู้อยู่อาศัย ตามหลักดังต่อไปนี้

1. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ซึ่งเป็นทิศเศรษฐี จะประกอบการงานทำนาค้าขาย ใดๆ

ก็จะเจริญร่ำรวยยิ่ง ๆ เป็นที่หนึ่ง

2. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศบูรพา (ตะวันออก)

ซึ่งเป็นทิศราชา จะประกอบการงานใด ๆ ก็จะเจริญ ใหญ่โต

สมความตั้งใจทุกประการ

3. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)

ซึ่งเป็นทิ ศ ปฐม ท่านว่าไม่สู้ดี ทำอะไร

ไม่ค่อยเจริญ ล าภผลต ก ต่ำพอมีพอใช้

4. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศทักษิณ (ทิศใต้)

ซึ่งเป็นทิศจัณฑาล ประกอบการงานอันใด แสนย าก ลำบาก

ผลประโยชน์ลงทุนไปไม่ค่อยคุ้มค่า

5. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศหรดี (ตะวันต ก เฉียงใต้)

ซึ่งเป็นทิศวิปะฏิส า ร จะประกอบการงานอันใด มีแต่

ความเดื อ ด ร้ อ นยุ่งย ากมาสู่ครอบครัวตลอด เพื่อบ้านเรือนเคียง

6. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศประจิม (ตะวัน ต ก) เป็นทิศก า ล กิ ณี

จะทำงานสิ่งใดก็เกิดลังงเลใจ ไม่เป็นมงคล ระ วั ง ภั ย จะเกิดกับตนร้ า ยแรง

ถึงอัตตะวินิบ า ต ก ร ร ม ด้วยประการต่าง ๆ ไม่ดีเลย

7. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศ พายัพ (ตะวันต ก เฉียงเหนือ)

ซึ่งเป็นทิศอุทธัจจะ จะทำงานสิ่งใด ผลงานก็ไม่แน่นอนจับจดรวนเรไม่ได้ผล

8. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

ซึ่งเป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทา จะทำงานใด ๆ

ผลงานจะอยู่ในเกณฑ์พอปานกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว

นอกจากนี้ คนเกิดแต่ละปีก็มีทิศต้องห้ามในการตั้งหิ้งพระด้วย

เจ้าของบ้านเกิดปีชวด

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศเหนือเด็ดขาด

เพราะจะส่งผลให้เจ้าบ้าน เกิดอั น ต ร า ยอย่ างใหญ่หลวง จนถึงขั้นเ สี ย ชี วิ ต

เจ้าของบ้านเกิดปีฉลู

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวัน ต กเฉียงเหนือเด็ดขาด

จะส่งผลให้เจ้าบ้าน เกิดการ เ จ็ บป่ ว ยอย่ างกะทันหัน

เจ้าของบ้านเกิดปีขาล

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเด็ดขาด

จะส่งผลให้ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว เกิดอั น ต ร า ยได้

เจ้าของบ้านเกิดปีเถาะ

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาไปทางทิศตะวันออกเด็ดขาด จะส่งผลให้เกิดความสูญ เ สี ย

อย่ างใหญ่หลวง คนในบ้านจะเ สี ย ชี วิ ต

เจ้าของบ้านเกิดปีมะโรง

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเด็ดขาด

จะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเ สี ย หาย ทั้งชายและหญิง

เจ้าของบ้านเกิดปีมะเส็ง

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชา หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เด็ดขาด

เพราะจะส่งผลให้คนในครอบครัว มีความยุ่งย ากที่สุด จนหาความสงบสุขไม่ได้

เจ้าของบ้านเกิดปีมะเมีย

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศใต้ จะส่งผลให้เกิด

เรื่องราวอัปมงคลขึ้นภายในบ้าน

เจ้าของบ้านเกิดปีมะแม

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

เพราะจะส่งผลให้ครอบครัว เกิดเรื่องร้ า ยแรงขึ้นอย่ างไม่คาดฝันได้

เจ้าของบ้านเกิดปีวอก

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวัน ต กเฉียงใต้

เพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ า ย ๆ กับสมาชิกเพศชายในครอบครัว

เจ้าของบ้านเกิดปีระกา

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะ

จะผลให้ทุ ก ข์โศกมาเยือน ครอบครัวจนต้องร้องให้อยู่เสมอ

เจ้าของบ้านเกิดปีจอ

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด็ดขาด จะส่งผลร้ า ย

ให้สมาชิกในครอบครัวอย่ างมาก ถึงขั้นเ สี ย ชี วิ ตได้

เจ้าของบ้านเกิดปีกุน

ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ า ยๆ

ในครอบครัวอยู่ตลอด เ สี ย เ งิ นเ สี ยท อ งขึ้นโ ร งขึ้นศ า ล

ขอบคุณแหล่งที่มา newsesan

Leave a Reply