รมว.คลังเผย 22 ก.พ. สามารถลงเราชนะได้ทั้ง 3 แบงก์

รมว.คลัง เผย 22 ก.พ. เพิ่มจุดลงทะเบี ยน “เร าช นะ” สำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบี ยนได้ทั้ง 3 แบงก์รั ฐ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 64 น ายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลังเปิด เปิ ดเผยในการอภิปร ายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร ว่า

ในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป ประชาช นที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถมาลงทะเบี ยนโครงการ “เร าช นะ”

ได้ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โดยนำบัตรประชาช นแบบ Smart card มาดำเนินการ

เพื่ออำนวยความสะดวกกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟน หลังจากเกิ ดเห ตุมีประชาชนมาลงทะเบี ยนจนล้นที่ธนาคารกรุงไทย

เพื่อลดความแออัด และกระจายความทั่วถึงในการลงทะเบี ยน

Leave a Reply