2กลุ่มไม่ต้องไปต่อแถวลงเราชนะรับ7,000 ธนาคารไปทำให้ถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ผู้พิ ก าร ผู้สูงอายุ เร าชนะ รับลงทะเบี ยนถึงบ้ าน โครงการเร าชนะ เปิ ดรับลงทะเบี ยน

ด้วย บัตรประชาชน สำหรับคนไ ม่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ในวันที่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค.64 ที่ธนาคารกรุงไทย

สำหรับ ผู้ พิ กา ร ผู้ป่ ว ย และผู้สูงอา ยุ ที่เดินทางไ ม่ได้ จะมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้ าน

และหน่วยเคลื่อนที่ของ ธนาคารกรุงไทย ไปรับลงทะเบี ยนถึงบ้ าน

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

กรณีผู้พิก ารที่ช่วยเหลือตนเองไ ม่ได้ ผู้ดูแล หรือ คนในครอบครัว ช่วยลงทะเบี ยนให้ได้นะครับ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ สามารถซื้อของได้โดยให้ร้ านค้ า ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน”

สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ วงเงิ นจะเข้าบัตรประชาชนเป็นร ายสัปดาห์ งว ดแรก ได้วันที่ 5 มี.ค.64 และทยอยได้จนครบ 7,000 บ าท

ผู้พิ ก า ร ผู้สูงอายุ ผู้ป่ ว ย รอที่บ้ าน

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า

Leave a Reply