เร าช นะเติมเงินเพิ่มบัตรค นจ นได้เท่าไหร่รีบดู

สำหรับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสการจ่ายเงิ นโครงการ เร าช นะ

เเบบไม่ต้องลงทะเบี ยน เเละทาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงิ นเยี ยวย าให้กับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นกลุ่มแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

โดยวัตถุประสงค์ของรั ฐบ าลที่จัดโครงการขึ้นมาเพราะว่า เยีย วย าสถานะการณ์ที่เกิ ดขึ้นในตอนนี้

โดยเ ยียวย าผู้ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เดือนละ 3,500 บ าท รวมเงิ นเยี ยวย าทั้งสิ้น 7,000 บ าท

วัตถุประสงค์โครงการ

ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาช นโดยจะสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือให้แก่ประชาช น จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน

วงเ งินไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน

ไทม์ไลน์โอนเงิ น

5 ก.พ.64ได้รับวงเงิ นครั้งแรก 675 หรือ 700 บ า ท

8 ก.พ.64 ได้รับวงเงิ นอีก 675 หรือ 700 บ าท

12 ก.พ.64 รับเงิ นเยี ยวย าอีก 675 หรือ 700 บ าท

19 ก.พ.64 รับเงิ นเยี ยวย าอีก 675 หรือ 700 บ าท

26 ก.พ.64 รับเงิ นเยีย วย าอีก 675 หรือ 700 บ าท

5 มี.ค.64 รับเงิ นเ ยียวย าอีก 675 หรือ 700 บ าท

12 มี.ค.64รับเงิ นเยี ยวย าอีก 675 หรือ 700 บ าท

19 มี.ค.64รับเงิ นเยีย วย าอีก 675 หรือ 700 บ าท

26 มี.ค.64 รับเงิ นเยี ยวย าอีก 675 หรือ 700 บ าท

ไทม์ไลน์โอนเงิ นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้รับเงิ นเยี ยวย า เร าช น ะ

โดยเเบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกจำนวน 675 บ าท กลุ่มสอง 700 บ าท

Leave a Reply