กฟผ. รับกว่า 1,000อัตร า

~

วันที่ 10 ก.พ.2564 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุ ทธศ าสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเท ศไทย (กฟผ.)

เปิ ดเผยว่า หลังจากที่ กฟผ. ประเดิมเปิ ดรับสมัครนักศึกษาจบใ หม่ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี จำนวน 134 อัตร า
ที่โรงไฟฟ้าแ ม่เมาะ จ.ลำป าง ไปเมื่อเดือน ธ.ค.2563 ภายใต้ โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน

~

เพื่อร่วมฟื้นฟูเศร ษฐกิจและเพิ่มอัตร าการจ้ างงานภายในประเ ทศ สร้างงาน สร้างร ายได้ และช่วยลดปัญห าการว่ างงาน

บรรเทาความเดื อดร้ อนของประชาชน ตามนโยบ ายรั ฐบ าล และกระทร วงพลังง าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มงานแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

กฟผ. จึงจะเปิ ดรับสมัครนักศึกษาที่จบใ หม่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก จำนวน 1,052 อัตร า

โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญช าติไทย อายุไ ม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไ ม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น

ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ านต ามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

~

สำหรับพื้นที่ที่กำหนดและจำนวนการรับสมัคร ได้แก่

เขื่ อนภูมิพล จ.ตาก จำนวน 90 อัตร า

เขื่ อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตร า

เขื่ อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 120 อัตร า

เขื่ อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี จำนวน 66 อัตร า

เขื่ อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 92 อัตร า

เขื่ อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน 168 อัตร า
เขื่ อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 70 อัตร า

เขื่ อนบ างลาง จ.ยะลา จำนวน 24 อัตร า

~

เขื่ อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตร า

โร งไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา จำนวน 106 อัตร า

โร งไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธย า จำนวน 24 อัตร า

โร งไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 50 อัตร า

~

ร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน

การดำเนินง านส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภ าพของชุมชนมากที่สุด

อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็ งแกร่ง และสร้ างร ายได้ให้แต่ละชุมชนอย่ างยั่งยืน

โดย กฟผ. จะเปิ ดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-24 ก.พ.2564 ระยะเวลาการจ้ างง าน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้ าง จนถึงระยะเวลาสิ้ นสุดโครงการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและร ายละเอี ยดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www egat.co.th/newjobber

~

หรือแสกน QR Code ด้านล่ าง หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติ ดต่อโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โทร. 0 2436 5341 หรือ 0 2436 4715 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply