รีบเลย กลุ่มนี้ อนุมัติแล้ว รับเงิ น4,345

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ผู้จบการศึกษาใ หม่มีเฮ กระทร วงแร งงาน ปลดล็ อกคุณสมบัติ/เงื่ อนไขโครงการ Co Payment ใ หม่

~

ขย ายเวลาอุดหนุนค่ าจ้ าง 50% ถึง 31 ธ.ค. 64

~

เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการจ้ างงานใ หม่ให้กับผู้จบการศึกษาใ หม่ นายจ้ าง/สถานประกอบการเกิ ดสภาพคล่องตัวสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่ างต่อเนื่อง

นายสุช าติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

เห็นความสำคัญของปัญห าการว่ างงานในผู้จบการศึกษาใ หม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแร งงาน

โดยเฉพาะในช่วงสถานก ารณ์การแพร่cv และครม.ได้อนุมัติเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่ อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้ างงานใ หม่สำหรับผู้จบการศึกษาใ หม่

~

โดยภาครั ฐและเอ กชน (Co-payment) เพื่อให้นักศึกษาจบใ หม่มีโอกาสได้งานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใ หม่ เป็นผู้มีสัญช าติไทย และอายุไ ม่เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

โดยผู้จบการศึกษาใ หม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคม หากเป็นไปตามเงื่ อนไขดังกล่าว สามารถร่วมโครงการฯได้

~

2. เงื่ อนไขสำหรับน ายจ้ างในการจ่ ายค่ าจ้ าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้ างงานระหว่างนายจ้ างกับลู กจ้ าง

แต่ต้องไ ม่ต่ำกว่าอัตราค่ าจ้ างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกร รมการค่ าจ้ าง

~

โดยรั ฐบ าลให้การอุดหนุนเงิ นเดือนค่ าจ้างไ ม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่ าจ้ างจริง

ทั้งนี้รั ฐจะจ่ ายเงิ นอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่

-ปริญญาตรี ไ ม่เกิน 7,500 บ าท

~

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไ ม่เกิน 5,750 บ าท

~

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไ ม่เกิน 4,700

-และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไ ม่เกิน 4,345 บ าท

3. ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้ขย ายระยะเวลาร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยรั ฐบ าลอุดหนุนค่ าจ้ างแก่ลู กจ้ างเป็นระยะเวลา ไ ม่เกิน12 เดือน ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลาการจ้ าง 1 ปี

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564) กรณีจ้ างหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
จะได้รับการอุดหนุนตามระยะเวลาที่จ้ างแต่ไ ม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน กล่าวว่า

วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการจ้ างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใ หม่ โดยภาครั ฐและเอกชน (Co payment)

~

เพื่อให้เกิ ดการจ้ างงานใ หม่ แก้ไขปัญห าการว่ างงานจากผลทบกระทบ และเพื่อขับเคลื่อนเศร ษฐกิจในภาพรวมของประเ ทศ

ภาครั ฐอุดหนุนเ งินค่ าจ้ างร้อยละ 50 ให้แก่ลู กจ้ าง จำนวน 260,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

ให้กับนายจ้ าง/สถานประกอบการที่ไ ม่ใช่หน่วยงานภาครั ฐ อยู่ในระบบประกันสังคม

และต้องไ ม่มีการเลิ กจ้ างลู กจ้ างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จนตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการฯ

เพื่อให้ภาคเอ กชนเกิ ดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และผู้จบการศึกษาใ หม่ได้เข้าสู่ตลาดแร งงานมีงานทำ มีร ายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง

~

ได้รับประสบก ารณ์ในการทำงาน สามารถใช้จ่ ายในชีวิตประจำวัน

ซึ่งจะส่งผลดีเป็นลู กโซ่ต่อระบบเศร ษฐกิจของประเ ทศ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบี ยนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้ างงานเด็ กจบใ หม่.com

และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบความคืบหน้ าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

ติ ดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน

หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ ายเงิ นค่ าจ้ าง

สามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่ วนกระทร วงแร งง าน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

~

Leave a Reply