คลังเผยทางออกให้ผู้ว่างงานปี 63 ชวดเราชนะ 7,000 บาท

คลังเผยทางออกให้ผู้ว่างงานปี 63 ที่เช็ กสิ ทธิเร าช นะ ชวด 7,000 บ าท

~

ยื่นทบทวนสิทธิได้วันที่ 8 ก.พ. 64 ที่ www.เราช นะ.com

หลังจากเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ได้เปิ ดให้ประชาช นกลุ่มผู้เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง

~

(คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน) เข้าไปตรวจสอบสิ ทธิเพื่อขอรับเงิ นเยี ยวย า 3,500 บ าท

เป็นเวลา 2 เดือน รวมวงเงิ น 7,000 บ าท เมื่อช่วงเช้าที่ผ่ านมา จนมีบ างคนประสบปัญหา

ว่าไม่ได้รับสิ ทธิ เนื่องจากเป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บ าท (ปีภาษี 2562)

~

ทำให้คนที่ตกงานในปี 2563 ไม่ได้รับสิ ทธินั้น

ล่ าสุด น ายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าก ารกระทรวงก ารคลัง

กล่าวถึงสาเห ตุที่ใช้ฐานปีภ าษี 2562 มาเป็นเกณฑ์ร ายได้ไม่เกิน 300,000 บ าท
ของปีนั้น เพร าะปีภ าษี 2563 ยังไม่มีฐานข้อมูลครบถ้วน

~

โดยเพิ่งเริ่มเปิ ดให้ประชาช นยื่นแบบภ าษีเมื่อต้นเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

โดยรั ฐบ าลได้ขย ายเวลายื่นออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

พร้อมยืนยันจะหาแนวทางช่ วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนให้ครอบคลุมมากสุด

~

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ว่างงานและไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64

ผ่ านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.comเพื่ออัปเดตข้อมูลให ม่

ขอบคุณข้อมูลsanook

~

Leave a Reply