เตือนกลุ่มนี้รีบยกเลิกเราชนะก่อนเรียกเงินคืน พร้อมดอกเบี้ย

~

กลายเป็นประเด็นที่หลายคนกำลังสงสัยและยังคงสับสนว่าจะต้องทำอย่ างไร กับสิทธิจากโครงการ เร าช นะ

ที่มีการตรวจสอบสิทธิจากโครงการเก่าๆที่ประชาช นเคยลงทะเบี ยนไว้ และมีบ างคนที่เคยตกงาน

~

แต่ตอนนี้มีงานทำ หรือบ างคนได้บรรจุเป็นข้าร าชการแล้ว แต่ยังได้รับสิทธิโครงการเร าช นะ เพร าะไปเ ช็กข้อมูลเก่า

ล่ าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ อัครพล บุญยิ้ม ได้ออกมาแจ้งเตือนเหล่าข้าร าชการที่ได้รับสิทธิเร าช นะ

ให้กดยกเลิกสิทธิ เพร าะอาจจะมีการโดนเรียกเ งินคืน พร้อมดอกเบี้ย โดยได้ระบุว่า

~

ใครเคยลงทะเบียนบัต รประชารั ฐแล้ว ต่อมาได้บรรจุเป็นข้าร าชการ หรือได้รับสิทธิ์เ ราช นะทั้งที่รับร าชการอยู่

~

ขอแนะนำว่า ให้กดยกเลิกรับสิทธิ์ หรือเลิกใช้บัต รนั้น โดยให้รีบติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกบัต ร

ถ้าหากถูกตรวจสอบพบในภายหลังแล้วมีคดีความฟ้องร้องเกิดขึ้น ท่านจะต้องคืนเ งินส่วนนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยย้อนหลัง

และจะต้องได้รับโท ษทางวินัยด้วย

~

คอมเ ม้นท์โซเชียล

ขอบคุณที่มาจากอัครพล บุญยิ้ม

~

Leave a Reply