ช่วยแน่มนุ ษย์เงิ นเดือน ม.33 ลุ้นได้ 4,000 ถึง 5,000 บ าท

~

มาตรการเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของไวรั สCV ภายใต้งบประมาณปกติ และวงเ งินกู้ 2 ล้านล้าน

1 ในมาตรการซึ่งเป็นที่รอคอยของกลุ่มที่ได้รับการเยี ยวย าน้อยที่สุดคือ “มนุ ษย์เ งินเดือน” ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม

“สุชาติ ชมกลิ่น” รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแ รงงาน เปิ ดใจสัมภาษณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงแร งงานหารือแนวทางช่วยเหลือแร งงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33

~

จำนวน 11 ล้านคน กับกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

หรือสภาพัฒน์ ให้รวดเร็วทันการณ์ “สุชาติ” ส่งการบ้ าน หลังการหารือ ดังนี้

เยี ยวย าคนละ 4,000-5,000 บ าท

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

~

ได้มอบหมายให้กระทรวงแร งงาน กระทรวงการคลัง และสภาพัฒน์หารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปมาตรการ

ช่วยเหลือผู้ใช้แ รงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อย่ างเร่งด่วนที่สุด

การเข้าพบหารือกับนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ ได้ข้อสรุปเบื้องต้น แบ่งออกเป็นแนวทาง ดังนี้

วิธีที่หนึ่ง คนละ 4,000 บ าท วิธีที่สอง คนละ 4,500 บ าท วิธีที่สาม คนละ 5,000 บ าท

ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ละประมาณ 1,000 บ าท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแร งงานก่อนหน้านี้

~

เช่น การลดส่งเงิ นสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไปแล้ว 3 ครั้ง มาตรการใหม่จะเติมเต็มให้อีกประมาณ 4,000 บ าท

~

สำหรับมาตรการลดส่งเ งินสมทบของกระทรวงแร งงานที่ผ่านมา ครั้งแรก เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ครั้งที่สอง

เดือนกันย ายน-พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่สาม เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 รวมช่วยเหลือผ่านเงิ นกองทุนประกันสังคมไปแล้ว 68,669 ล้านบ าท

~

Leave a Reply