ผู้ทำประกัน 1 ล้านร ายตรวจสอบสิทธิ์ขอคื นเงิ น

~

รู้หรือไม่! ประชาช นเมื่อ “ทำประกันชีวิต” ไว้แล้วเกิน 2 ปี และส่งเบี้ ยปีต่ออายุเกิน 5 ปี

จากนั้นไม่ได้ส่งเบี้ ยต่ออายุจนกรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง หรือจนเวลาล่วงพ้น 10 ปี

บริษัทประกันชีวิตต้องส่งเงิ นเข้ากองทุนประกันชีวิตตามกฎหมาย ซึ่งจริงๆ

~

ยังมีมูลค่ าเงิ นสดอยู่ ประชาชนสามารถขอรับเงิ นคืนได้ที่กองทุนประกันชีวิต

~

โดยจะเรียกเงิ นนี้ว่า “เงิ นกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ซึ่งปัจจุบันผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับผลประโยช น์

หรือทาย าท ที่มีสิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเงิ นนี้มีมากกว่า 1,000,482 ร าย (ข้อมูลสิ้นเดือน ธ.ค.63)

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิ ดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า

~

ภารกิจตามหาผู้เอาประกันตามเงิ นกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตอนนี้ทางกองทุนฯได้ดำเนินการโดยใช้วิธีการเชิงรุก

“สืบค้นข้อมูลที่อยู่เอง” จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ลงนามสัญญา(MOU) ไว้ หากพบข้อมูลจะติดต่อให้ประชาช นเข้ามารับเงิ นที่กองทุนทันที

ก่อนหน้านั้นกองทุนฯจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาช นเข้าสืบค้นและตรวจสอบสิทธิ์ผ่ านทางเว็บไซต์

~

กองทุนประกันชีวิต อย่ างไรก็ตามปี 63 พบว่ามีจำนวนทรานแซกชั่นยอดสืบค้นปี 63 ที่ผ่ านมา

พบว่ามียอดสืบค้นมากกว่า 2.3 แสนครั้ง เพิ่มขึ้น 11 เท่า จากยอดสืบค้นปี 62 ที่มีอยู่แค่ 2 หมื่นครั้ง

โดยปัจจุบันกองทุนฯ มีเงิ นกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความอยู่ที่ 1,373 ล้านบาท จำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงิ น 1,000,482 ร าย

ซึ่งในปี 63 กองทุนจ่ายเงิ นคืนได้จำนวน 1,303 ร าย คิดเป็นเงิ นรวม 8.1 ล้านบ าท

“เราอย ากให้เงิ นส่วนนี้คืนประชาช น เพราะหากไม่มาขอรับเงิ นที่กองทุนนานเกิน 10 ปี

~

เงิ นตามสิทธิประโยช น์ตามกรมธรรม์จะตกเป็นเงิ นสมทบของกองทุนทันที โดยที่ประชาช นไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องคืนได้อีก”

ในปี 63 บริษัทประกันชีวิตที่นำส่งเงิ นเข้ากองทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เอไอเอ จำนวน 65 ล้านบ าท,

อลิอันซ์อยุธย าประกันชีวิต จำนวน 39 ล้านบ าท, ไทยประกันชีวิต จำนวน 37 ล้านบ าท,

ไทยสมุทรประกันชีวิต จำนวน 12 ล้านบ าท, กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 7 ล้านบ าท

~

อนึ่ง “กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าห นี้

ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระห นี้ที่เกิ ดจากการเอาประกันภั ยในกรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

โดยกองทุนประกันชีวิตจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญัญติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัญิประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

~

Leave a Reply