เราชนะ ลงรับสิทธิ์ 3,500 บ าทได้แล้ววันนี้

เตรียมตัวให้ดี เวลา 06.00 น. วันนี้ (29ม.ค.) ลงทะเบี ยน “เราชนะ”

~

เพื่อรับเ งินสนับสนุนช่วยเหลือค่ าครองชีพ สูงสุด 7,000 บ าท ล่ าสุดเข้าเว็บไซต์ได้แล้ว

วันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดให้ประชาช นเข้าไปดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ได้แล้ว

ซึ่งเว็บไซต์เราชนะ.com จะเปิดให้ประชาช นที่มีคุณสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ

~

ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบี ยนรับสิทธิ “คนละครึ่ง” และ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือเป็นบุคคลมีชื่อในระบบมาก่อนแล้ว

ลงทะเบี ยนเพื่อรับเงิ นสนับสนุนช่วยเหลือค่ าครองชีพ สูงสุด 7,000 บ าท

ซึ่งสามารถลงทะเบี ย นได้ตั้งแต่วันนี้ (29ม.ค.) เวลา 06.00 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.000 น.

วิธีการลงทะเบี ยนเราชนะ

~

กดปุ่มลงทะเบี ยนใหม่ (ปุ่มสีแดง)

กดปุ่มยืนยันเพื่อยอมรับเงื่ อนไข ข้อตกลง

เข้าสู่หน้าลงทะเบี ยน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาช น รหัสหลังบัตรประชา ชน วันเดือนปีเกิ ด เบอร์โทรศัพท์

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีรหัส OTP ให้กรอกรหัส ระบบเมื่อได้รับข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป

เมื่อลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ เราชนะ.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

หากผ่ านการคัดกรองจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเ งินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (g-Wallet)

แอพพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเ งินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ตามที่รั ฐกำหนด จะไม่สามารถเบิกเงิ นสดได้

~

และสามารถใช้วงเ งินได้ถึงเดือน พฤษภาคมเท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงิ นต่อ

วิธีดาวน์โหลดแอป “เป๋าตัง”

แอปฯ เป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ iOS

~

สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ เข้าไปที่ Google Play Store ตามลิ้งค์นี้ เพื่อดาวน์โหลดแอป

(สำหรับเวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น) จากนั้นกด “ติดตั้ง” หรือ “install”

ไอโฟน เข้าไปที่ App Store ตามลิ้งค์นี้ เพื่อดาวน์โหลดแอป (สำหรับ iOS 9.0 ขึ้นไปเท่านั้น) จากนั้นกด “ติดตั้ง” หรือ “install”

ขั้นตอนการใช้งาน

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว แอปฯ เป๋าตัง ระบบจะมีให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ โดยที่ระบบจะส่งรหัส OTP มาให้

ระบุรหัส PIN 6 หลัก

กดตกลงเพื่อใช้ระบบสแกนนิ้ว

~

เข้าสู่เมนูหลักของแอปฯ เป๋าตัง โดยจะมีบริการให้เลือ ก 6 เมนู

1.G-Wallet

2.วอลเล็ต สบม.

3. Health Wallet

4.กยศ.

5.บัญชีกรุงไทย

6. กำลังใจ

คลิก เข้าใช้งาน G-Wallet

~

อ่าน และคลิกตกลงในข้อตกลงและเงื่อ นไข G-Wallet

อ่าน และคลิก ยินยอม การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เลือ กวิธียืนยันตัวตน มี 2 แบบ คือ

1. ผูกบัญชีกรุงไทย

2. ใช้บัตรประจำตัวประชาช น (สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย ให้เลือ ก บัตรประจำตัวประชาช น)

เตรียมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาช น

เริ่มถ่ายรูปบัตร โดยจัดวางบัตรลงกรอบตามที่แอปฯ กำหนดให้

กรอกข้อมูลหน้าบัตรประชาช น

เสร็จวิธีการติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงิ นต่อ

~

รวมไปถึงจะไม่สามารถเบิกเงิ นสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่ านระบบเพื่อชำระค่ าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร

ค่ าโดยสารรถจักรย านยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)

และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบี ยนถูกต้องตามกฎหมาย

~

รวมทั้งบริการต่าง ๆ ยกเว้นสลากกินแบ่งรั ฐบ าล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือย าสูบที่มีชื่อเรียกอย่ างอื่น

ในส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้ า ที่เป็นนิติบุคคล

โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้ านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้

หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมช นเมืองหรือวิสาหกิจชุมช น

ทั้งนี้ กลุ่มไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบี ยนกลุ่มนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

โดยสามารถไปลงทะเบี ยนได้ที่ธนาคาร และรั ฐอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะโอนเงิ นให้ในรูปแบบใด ซึ่งแนวโน้มน่าจะใช้รูปแบบเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

~

Leave a Reply