ต าร างเงิ นเร าชนะ โอนเข้า บัตรค นจน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน) จำนวน 14 ล้านคนทั่วประเทศ

~

ซึ่งกำลังจะได้รับเ งิน ช่วยเหลือจาก CV รอบใหม่จากโครงการเร าชนะ อย่ างไรก็ตาม

ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะไ ม่ได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการเร าชนะเต็มๆ 3,500 บ าทต่อเดือน เหมือนกลุ่มอื่น

เนื่องจากผู้ถือบัตรฯ ได้รับความช่วยเหลือค่าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตรอยู่แล้ว 700-800 บ าทต่อเดือน

~

ดังนั้น โครงการเร าชนะก็จะเข้ามาเติมเงิ นให้อีก 2,700-2,800 บ าทต่อเดือน เพื่อให้ครบ 3,500 บ าท ทั้งนี้

ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติมจากโครงการเร าชนะ 2,700-2,800 บ าทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

โดยแบ่งจ่ ายทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาค ม2564

วิธีจ่ายเงิ นเยี ยวย า เร าชนะ การจ่ายเงิ นเยี ยวย าจากโครงการเร าชนะ ให้ผู้ถือบัตรค นจน

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามวงเงินที่ท็อปอัพให้

~

CR เจ้าของภาพ ขออนุญาตเจ้าของภาพครับ

กลุ่มที่ 1 ผู้มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี

เดิมได้รับวงเงิ นค่าซื้อสินค้ า 800 บ าทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,700 บ าท รวมเป็น 3,5000 บ าทต่อเดือน

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาค ม 2564 โดยแบ่งจ่าย 675 บ าท เดือนละ 4 งว ด

กลุ่มที่ 2 มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี

~

เดิมได้รับวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ า 700 บ าทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,800 บ าท รวมเป็น 3,500 บ าทต่อเดือน

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาค ม 2564 โดยแบ่งจ่าย 700 บ าท เดือนละ 4 งว ด

ต าร างเงิ น เยี ยวย า โอนเข้า บัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ การโอนเงิ นเยี ยวย าท็อปอัพ 2,700-2,800 บ าทต่อเดือน

จากโครงการเร าชนะเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะเริ่มต้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก

~

จากนั้นจะโอนเข้าทุกวันศุกร์ เดือนละ 4 ง วด ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

วงเงิ นจากโครงการเราชนะที่โอนเข้าทุกสัปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หลังจากนั้นวงเงิ นจะตั ดทันที ไ ม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ต้องวางแผนการใช้เงิ นให้ดี

ภาพจาก thebangkokinsight

~

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการ กระท รวงคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวานนี้ (19 ม.ค. 64)

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเร าชนะ เพื่อบรรเทาความเดื อดร้อนของประชาชนรอบใ หม่

โดยกลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะรับจ้ าง อาชีพอิสระ ผู้มีร ายได้น้อย หาบเร่แผงลอย รับจ้ าง และเกษตรกร

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน จะได้รับเงิ นช่วยเหลือ

จากโครงการเร าชนะแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่มเติม เพราะภาครั ฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

สำหรับวงเงิ นท็อปอัพจากโครงการเร าชนะนั้น ผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

จะไ ม่สามารถกดมาใช้เป็นเงิ นสดได้ โดยต้องนำไปรูดซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น

ซึ่งวงเงิ นในโครงการเร าชนะจะนำไปใช้ได้ ดังนี้ ร้านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ

~

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเร าชนะ ผู้ประกอบการภาคบริการ ได้แก่

ร้ านตั ดผม ร้านซักรีด และภาคขนส่งสาธาระ

ได้แก่ แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รถโดยส ารประจำทาง (รถเมล์) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถเมล์ฯ ร่วมบริการ รถไฟฟ้า

~

ขอบคุณ thebangkokinsight

Leave a Reply