ตรวจสอบคุณสมบั ติให้พร้อมก่อนรับเ งิน 7,000 บ าท

เราชนะ เ ช็คสิทธิ์ เช็ คคุณสมบัติตัวเองก่อนลงทะเบี ยนรับเงิ นเยีย วย า 7,000 บ าท ได้รับเงิ นวันไหน

ใครได้สิทธิบ้ าง ใครได้เงินเยี ยวย าทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบี ยน อ่านที่นี่เลย!

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564

~

ตามที่คณะกรร มการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการเราชนะ โดยมีร ายละเอียด ดังนี้

โครงการเราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาช น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระ บ าดระลอกใหม่ ของโ รคติ ดเชื้ อไวรั ส CV

โดยจะสนับสนุนวงเ งินช่วยเหลือให้แก่ประชาช น จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงิ นไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงิ นโครงการรวม 210,200 ล้านบ าท

~

ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงิ นให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดยวงเงิ นช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิ ดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค

โดยเฉพาะอย่ างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิ ดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน

การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถด้านร ายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม

และความช่วยเหลือจากภาครั ฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาช นทุกกลุ่มอาชีพ

เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่ อนไขการได้รับประโยช น์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลู กจ้ าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงาน

ของรั ฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรั ฐโดยตรง ณ วันที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้

หน่วยงานของรั ฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรั ฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ รั ฐ พ.ศ. 2561

ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

~

ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บ าท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ไม่มีเ งินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่ าครองชีพ ให้แก่ประชาช นได้ทันต่อสถานการณ์

ภาครั ฐจะคัดกรอง และตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิ ดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรั ฐได้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

เนื่องจากโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาช น

ภาครั ฐจึงเปิ ดโอก าสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงิ นช่วยเหลือ และสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2564

~

โดยรูปแบบการจ่ายเงิ นจะมีลักษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิ ดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้

ทั้งนี้ ภาค รั ฐจะดำเนินการจ่ายเงิ นให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในรูปแบบของวงเงิ นช่วยเหลือผ่ าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือตลอดระยะโครงการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยแบ่งเป็น

1.1 กลุ่มที่มี รายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บ า ท/เดือน

จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บ าท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บ าท/คน/เดือน) วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,400 บ าท

1.2 กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บ าท/เดือน

จะได้วงเ งินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บ าท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บ าท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,600 บ าท

ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิ น

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล หรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรั ฐ ได้

(กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวงเ งินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (g-Wallet)

~

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นร ายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ วงเ งินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บ าท

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่ านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิ น

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

(กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล) หลังจากลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด

จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน

จึงจะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือเป็นร ายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บ า ทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ

(หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บ าท

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่ านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

~

และจะเริ่มได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิ น

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ สามารถใช้วงเ งินช่วยเหลือได้ที่

ร้านค้าธงฟ้าประชารั ฐ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ

ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบี ยนผ่ าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

~

~

~

~

~

~

~

VDO

~

~

~

Leave a Reply