กลุ่มเดี ยวเท่านั้น ที่ได้รับเ งินเร าชนะ7,00ก่อนใคร

~

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเ งิน สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง กระทร วงการคลัง

ระบุ เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการเร าชนะได้ โดยไ ม่จำเป็นต้องมีสมุดทะเบี ยนเกษตร

~

หากเข้าคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อตามที่กระทร วงการคลังกำหนดก็สามารถลงทะเบี ยนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เร าชนะ.com

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเร าชนะ 7,000 บ าท

คนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไ ม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม (ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40)

~

ไ ม่เป็นข้าร าชการ และพนักงานรั ฐวิสาหกิจของรั ฐ

ไ ม่เป็นข้าร าชการการเมือง

ไ ม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ ยหวัดจากส่วนราชการ

ไ ม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บ าท

ไ ม่มีเงิ นฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท

~

นายพรชัย ระบุว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูล พบว่า มีจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิเร าชนะโดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยนราว 4-5 ล้านคน

โดยกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ด้วย

เท่ากับว่าจะได้รับเงิ นโอนเข้าบัตรฯ ทันทีตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไ ม่ได้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน แต่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

~

ให้เริ่มตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64

ส่วนเกษตรกรที่ไ ม่มีบัตรค นจน และไ ม่มีแอปฯ เป๋าตัง ให้ไปลงทะเบี ยนร่วมโครงการได้ในวันที่ 29 ม.ค. 64

~

Leave a Reply