กรุงไทยให้กู้ได้ทุกอาชีพสูงสุด 100,000 บาทไม่ค้ำประกัน

สวัสดีครับ สินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่ อวงเงิ นสูง กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน

ปล่อยสินเชื่ อ วงเงิ นสูงสุด 5 เท่าของร า ยได้ เเต่ไม่เกิน 1 ล้านบ าท สำหรับผู้ที่สนใจกู้ยืมเงิ น

สามารคยื่นขอสินเชื่ อได้เเล้ว ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป กู้ง่ายโดยไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน

หรือ คนค้ำประกัน จุดเด่นของสินเชื่ อนี้คือ คนที่ไม่ได้เปิดบัญชีเ งินเดือน

กับธนาค าร กรุงไทย สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่ อได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเ งินฝาก กรุงไทย ก็สมัครได้

สินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money ปล่อยให้กู้ยืมได้ สูงสุดถึง 1,000,000 บ าท

แต่ถ้าต้องการกู้ที่ 100,000 บ าท ก็สามารถทำได้ ที่สำคัญ สามารถผ่อนชำระเงิ นคืน

ให้กับทาง ธนาค าร ได้แบบสบ ายๆ สูงสุด 5 ปี ยอดการผ่อน ชำระเงิ นคืน

จะตกเพียง เดือนละ 2,761 บ าท อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ 22%

และยังมีอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษ 15% อีกด้วย ยอดการผ่อน ชำระ จะตกเพียงเดือนละ 2,378 บ าท

จุดเด่น สินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money

– ให้วงเงิ นสูงสุดที่ 5 เท่า ของร า ยได้ ต่อเดือน สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บ าท

– ไม่มีการรับเงิ นเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็สมัครได้

– ต้องมีร า ยได้ขั้นต่ำ 30,000 บ าท ขึ้นไป

– กู้ง่าย ไม่ต้องใช้หลักประกัน และ บุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติ ผู้สมัครขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money

– บุคคลทั่วไป ที่มีร าย ได้ 30,000 บ าท

– มีอายุการทำงาน ที่ไม่น้อยไปกว่า 1 ปี

– เจ้าของร้านค้ า ร า ยย่อย ทั่วไป ต้องมีร ายได้ต่อเดือน 30,000 บ าท และ เปิดร้าน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

– ไม่มี ประวัติเสียด้านการเ งิน ไม่มีหนี้สินใดๆ

1. สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน 1 ชุด

2. สำเนา ทะเบี ย น บ้ าน 1 ชุด

3. บัตร ประจำตัว การเป็นพนักงาน กรณีที่มี

4. ต้นฉบับ หนังสือ รับรองรา ยได้/สลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงร า ยได้ ที่เชื่ อถือได้

5. Statement

– บุคคลที่มี ร า ยได้ประจำ ให้ใช้ Statement 3 เดือนล่าสุด

– เจ้าของร้านค้ า ทั่วไป ให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ

ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป หรือ สำเนา หนังสือการจดทะเบี ย น หรือ สำเนา ทะเบี ย นการค้ า

ท่านที่สนใจ สมัครขอสินเชื่ อ และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เวปไซต์ ธนาค ารกรุงไทย

หากกู้เงิ นเท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

คลิกที่นี่เพื่อไปหน้าคำนวณ

หากใครมีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งข้อร้องเรียน

สามารถเข้าไปดูร า ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai.com

หรือเบอร์โทร Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา

Leave a Reply