สรุปผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 จะมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าอะไรบ้ า ง

โดยเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ถึงผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33

จะมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าอย่ างไร กรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัย CV ระลอกที่ 2 ซึ่งเงิ นเยี ยวย านี้จะจ่ายให้กับ “ลู กจ้ าง”

ที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติตามเงื่ อนไขคือต้องเป็น “ลู กจ้ าง” ที่ต้องหยุดงานกรณีกักตัวหรือราชการสั่งปิดสถานที่เนื่องจากเห ตุสุดวิสัยCV

มีสิทธิได้รับเ งินทดแทนกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยจะได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง

หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว รวมกันไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นการหยุดกิจการบแางส่วนหรือทั้งหมด

นายจ้างต้องจ่ายเ งินให้กับลู กจ้ างไม่น้อยกว่า 75% ของค่ าจ้ าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

และคำว่า “เห ตุสุดวิสัย” ที่ให้มีการ “จ่ายเงิ นทดแทนได้” หมายถึง ภั ยที่เกิ ดจากการระบ าดของโ คติดต่อ

มีผลกระทบทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือ นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

การกำหนดให้กรณีมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรั ฐสั่งปิดพื้นที่ส่งผลให้ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

ซึ่งขั้นตอนการขอรับเ งินเยี ยวย า กรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัยCV ระลอกที่ 2 ผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่เป็นลู กจ้างในสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิ ดจากรั ฐ จะต้องดำเนินการเพื่อขอรับเ งินเยี ยวย า กับ นายจ้าง

นอกจากนี้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีน ายจ้ างยังจะได้รับการ เยี ยวย า หรือ เงิ นชดเชย จากประกันสังคม ในกรณีต่างๆ ดังนี้

ลดหย่อนเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลู กจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

– กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงิ นชดเชย 70% ของค่ าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน (จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไม่เกิน 180 วัน)

– การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงิ นชดเชย ร้อยละ 45 ของค่ าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 ไม่เกิน 90 วัน)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.1506 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply