เห็นด้วยหรือไ ม่เสนอให้เงิ นเร าชนะ7,000เป็นเงิ นสด

หลังที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเร าชนะ แจ กเงิ นให้ประชาชน 3,500 บ าท นาน 2 เดือน ตามที่กระทร วงการคลังเสนอ

โดยจะแจ กเงิ น 3,500 บ าท รวม 7,000 บ าท ให้กับประชาชน 31.1 ล้านคน วงเงิ นที่ใช้ 2.1 แสนล้านบ าท

โดยมีเงื่ อนไข คือเบิกเป็นเงิ นสดไ ม่ได้ การใช้จ่ายเงิ นต้องนำไปใช้ผ่านระบบ

เพื่อจ่ายค่ าสินค้ า เครื่องดื่ม และอาหาร ครอบคลุมการใช้ค่ าบริการทั้งค่ ารถโดยส ารรถจักรย านยนต์สาธารณะ รถยนต์แท็กซี่ รถตู้โดยส ารที่จดทะเบี ยนถูกต้อง

แต่ใช้ซื้อสลากกินแบ่งรั ฐบ าล เครื่องดื่มไ ม่ได้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้เงิ นได้ในเดือน ก.พ.-พ.ค.64

ผ่านร้ านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ไ ม่เป็นนิติบุคคล และต้องใช้เงิ นให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง ไลฟ์สดผ่านเพจสถานีข่าวกระทร วงการคลัง

โดยมีผู้เข้ามาดูเป็นหมื่นคน ส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า

อย ากได้เป็นเงิ นสดมากกว่า และมองว่ารั ฐบ าลคิดเรื่องเยี ยวย าเอง โดยไ ม่ฟังเสียงประชาชน

ขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามประชาชนที่มีสิทธิรับเงิ นเยี ยวย า เร าชนะ

ส่วนใหญ่บอกว่าอย ากได้เป็นเงิ นสดมากกว่าเช่นกัน และน่าจะกดเงิ นหรือเบิกเงิ นเอาไปใช้ได้เลยทีเดียว

จะใช้ซื้ออะไร ที่ไหนก็ได้ แบบไ ม่ต้องมีเงื่ อนไข

เพื่อความสะดวกและจะได้ตอบโจทย์ความเดื อนร้อนของแต่ละคนที่อาจไ ม่เหมือนกัน อย่ างไรก็ดี

ประชาชนเกือบทุกคนก็ขอบคุณรั ฐบ าลที่ช่วยเหลือ แม้ว่าจะไ ม่ถูกใจมากนัก แต่ก็ยังดีกว่าไ ม่ช่วยเหลืออะไรเลย

โครงการเร าชนะ

Leave a Reply