คลังเผยเงื่ อนไขเกษตรกร รับเร าชนะ7000

ความคืบหน้ า มาตรการ เร าชนะ จ่ายเงิ นเยี ยวย า CVรอบ2 เป็นจำนวนเงิ น 7,000 บ าท

ที่ยังมีคำถามกันมากเกี่ยวกับกลุ่ม เกษตรกร นั้น ล่ าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการกระทร วงการคลังเปิ ดเผยว่า

กรณีมีข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรจะต้องลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะเพื่อรับเงิ นเยี ยวย าจำนวน 3,500 บ าท ระยะเวลา 2 เดือนหรือไ ม่นั้น

ขอชี้แจงว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงิ นเยี ยวย า และต้องมาทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เร าชนะ.com

ยกเว้นเกษตรกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมของรั ฐ เช่น เป็นผู้ถือบัตรค นจน อยู่ในโครงการค นละครึ่ง และ โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน

กลุ่มนี้ ไ ม่จำเป็นต้องมาลงทะเบี ยน โดยเงิ นจะโอนเข้าระบบที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงกำหนด

สาเห ตุที่เราต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครั ฐดังกล่าวมาลงทะเบี ยนในครั้งนี้ ทั้งที่การเยี ยวย าในโครงการเร าไ ม่ทิ้ งกันที่ผ่านมา

เกษตรกรไ ม่จำเป็นต้องมาลงทะเบี ยน โดยจะให้ใช้ฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรที่กระทร วงเกษตรและสหกรณ์

แต่เนื่องจาก ฐานข้อมูลของกระทร วงเกษตรฯนั้น จะเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไ ม่ใช่ร ายบุคคล

ดังนั้น กระทร วงการคลังจึงต้องการให้มีการอัพเดทข้อมูลร ายตัวเกษตรกร

เพื่อให้สามารถเยี ยวย าเกษตรกรได้อย่ างครอบคลุม จึงขอให้มีการลงทะเบี ยนอีกครั้ง

กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่ อนไขที่กำหนดด้วย

เช่น ต้องไ ม่เป็นผู้ที่มีเงิ นฝากเกินกว่า 5 แสนบ าท หรือ มีร ายได้ถึง 3 แสนบ าทต่อปี

ซึ่งจะถือว่า เป็นเกษตรกรที่เป็นคนมีฐานะ ดังนั้น แม้ว่า เกษตรกรที่มีร ายได้ดังกล่าวมาลงทะเบี ยน แต่ระบบจะมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตั ดสิทธิ

รักษาการผอ.สศค.กล่าวด้วยว่า จริงๆแล้ว รั ฐบ าลเปิ ดโครงการนี้ เพื่อเยี ยวย าประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพอิสระ

แต่ก็อยู่ในเงื่ อนไขที่ว่า ต้องไ ม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีฐานะ ซึ่งเรากำหนดว่า จะต้องไ ม่เป็นผู้ที่มีเงิ นฝากเกิน 5 แสนบาท

หรือมีร ายได้เกิน 3 แสนบ าทต่อปี เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เม็ดเงิ นเยี ยวย าเข้าไปช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยจริงๆ

ทั้งนี้ คลังแจ งเงื่ อนไข เกษตรกร รับเยี ยวย า เร าชนะ 7,000 บ าท ต้องไ ม่เป็นผู้ที่มีฐานะ

และเกษตรกรบางกลุ่มต้องลงทะเบี ยนใหม่ ผ่าน www.เร าชนะ.com

ขอบคุณที่มา siamstreet

Leave a Reply