5วันเกิ ด ปี 64 เท วด าฟ้ าดิ น นำ ท างใ ห้ร ว ย มี สุ ขทั้งครอบครัว

วันอังค าร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และ ดว งชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กร าบ

 

ไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปร ารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิ น ที่

เกี่ยวข้องกับต่ างชาติต่ างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่ างถิ่น ต่ างแดน

เกิ ดความลสำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภ จากการ เ สี่ ย ง โ ชค
วันศุกร์

พ้นเคร าะห์ เสียทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติ

ใหม่ ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้น

มือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ ใน

การทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ เป็นอย่ างมาก คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจ

เป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน

ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ มีโอกาสจะได้รับข่าวดีจากการ

ลงนามว่าจ้าง จะเกิ ดความสำเร็จ ในการค้ า
วันพฤหัส

ขอร ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่ง ในเ รื่ อ งต่ าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมี

คนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน แต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณ

ต้องหนักใจ ร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินต ามากไปนัก มีคนจ้อ

งอิ จ ฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป คนต่ างชาติ

หรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ
วันพุธ

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสน กับอารมณ์ของ ตัวเองมากในช่วงนี้ บ างทีผีเข้าผีออก

ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด จนเกิ ดความ เ ค รี ย ด จน

ปວดต า ดว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงิ นทอ งก็จะร าบรื่นดีมาก แถมท่าน

ยังมีเกณฑ์ได้ โช คลาภจากการเสี่ย งโ ชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่

ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนไปบูชาขอพร ให้สุมหยิบมาสักใบ

ดว งท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกร างวัลหลักแสน มีเงิ นไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ าน ได้

สบ าย และดว งชะต าท่านยัง มีเกณฑ์ที่ดีในปี 64 ถึง 65 ที่ดว งชะต าหนุน

ดว งให้มีทรั พย์ มีมรดก มีบ้ าน มีรถ พ้นเคร าะห์ หมดเ รื่ อ ง ซ ว ย มีแต่โช คดี

วิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ศั ต รูคนคิดร้ า ย แพ้ภั ยตัวเอง และค่อยทะยอยหายไปจากชีวิต
วันจันทร์

ทำอะไร อย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่ า

บุ่มบ่ ามหรือรีบร้อน ขอเต ือนว่า อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก

เพร าะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสียใจได้ เพร าะความใจร้อนอาจ จะเกิ ด

ปั ญหาต ามมาได้ ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิ ง

ผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโช คดี มาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค

ลาภ จากการเสี่ย งโช ค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ขายใกล้อนามัย

หรือสถานพย าบ าล ลองหยิบสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกร างวัลหลัก

แสน มีเงิ นก้อนโต เก็บในบัญชี มีเงิ นดาวน์รถ หรือเอาไป โป๊ะค่ างวดรถ หมด

หนี้หมดสินได้ และดว งชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดีในปี 64 ถึง 65

ที่ดว งชะต าหนุนดว งให้มีทรั พย์ มีมรดก มีบ้ าน มีรถ พ้นเคร าะห์ หมดเ รื่ อ ง

ซ ว ย มีแต่โช คดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ศั ต รูคนคิดร้ า ยแพ้ภั ยตัวเอง และค่อย

ทะยอยหายไปจากชีวิต

Leave a Reply