เดือนกุมภาพันธ์เงิ นเข้าอีก4,300

เตรียมตัวลุ้นบัตรคนจนรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดื อนร้อนของประชาชน

ที่จัดมาอย่ างต่อเนื่องอย่ างบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ผู้ที่ถือบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐมีเฮแน่นอน เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ อาจจะได้ลุ้นรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุดถึง 4,300 บ าท

เนื่องจากทางคณะรั ฐมนตรี ลงมติเห็นชอบที่จะเยี ยวย าประชาชนผ่านมาตรการเร าชนะ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรค นจนก็จะได้รับเงิ นในส่วนนี้ด้วย

สรุปมาตรการสำหรับผู้ถือบัตรค นสนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่ถือบัตรค นจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ อาจจะมีคำถามว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ทางรั ฐบ าลมีมาตรการอะไรออกมาเยี ยวย า

และช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรค นจนบ้ าง และจะได้รับเงิ นเยี ยวย า และเงิ นช่วยเหลือทั้งหมดเท่านั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีหลายมาตรการที่จะเข้ามาในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ เราไปอัพเดทพร้อมๆกันเลยดีกว่า

ว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้ าง และผู้ที่ถือบัตรจะได้รับเงิ นเข้าบัญชีเท่าไหร่ เติมวงเงิ นเข้าบัตรค นจน 500 บ าท

มาตรการเพิ่มวงเงิ นเข้าบัตรคนจนจำนวน 500 บ าทเพื่อใช้เป็นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราค ม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาค ม 2564 โดยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรค นจนเท่านั้น และ

ไ ม่สามารถถอนออกมาเป็นเงิ นสดได้ ซึ่งจะทำให้วงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค ที่เคยได้รับคนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์ที่รั ฐบ าลกำหนด

ผู้ที่มีร ายได้ต่ำ หรือน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บ าท ต่อเดือน

และได้รับเงิ นช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท ทำให้ยอดรวมเป็น 800 บ าทต่อเดือน

ผู้ที่มีร ายได้สูง หรือ มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไ ม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าสินค้าอุปโภค-บริโภค

และได้รับเงิ นช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท ทำให้ยอดรวมเป็น 700 บ าทต่อเดือน

สรุปคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ถือบัตรค นจน จะได้รับเงิ นในส่วนนี้ 700-800 บ าทต่อค น ตามเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรการบรรเทาความเดื อด ร้อนประชาชน หรือ เยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการเร าชนะ

มาตรการเยี ยวย าประชาชน ที่ได้รับความเดื อนร้อน แจ กเงิ นให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ 3,500 บาท

เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิ น 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือน มีนาค ม 2564

โครงการเยี ยวย าเงิ นผ่าน เราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งมีจำนวนอยู่ราวๆ 14 ล้านคน

โดยคนกลุ่มนี้ ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครั ฐมีฐานข้อมูลลงทะเบี ยนครบถ้วนแล้ว

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านการโอนเงิ นเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรค นจนในเดือนกุมภาพันธ์ มีสิทธิ์ได้รับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 ในเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม 2564

Leave a Reply