ก่อนเข้าพรรษา 5 วันเกิดถูกหวยหนักดวงคนรวยจับ

กราบ สวัสดีจ้าทุกท่าน วันนี้เพจสมาคมแรงงาน จะพาทุกท่านไปพบกับดวงแม่น ๆ คำทำนายดี ๆ ที่ท่านสามารถนำคำ ทายไปใช้ในชีวิตประจำวั น และการดำเนินชีวิตของท่านเองได้นะคะ โปรดอย่าลืมว่าคนเราทุกๆ คนบารามีไม่เหมือนกัน อาจตรงบ้ างไม่ตรงบ้าง แต่ก็ไม่แปลว่าจะมีโชคดีเหมือ นกันไปหมดทั้งสิ้น ดังนั้นท่านค วรสร้ างบุญ เสริ มบารมีบุ ญกุศลเอ าไว้ให้มาก ๆ เกิดอ่ านแล้วดีอ่ านแล้วโดนใจ ตรงกับชีวิตของท่านก็ อย่าลืมติดตามและแชร์ข่าวนี้ให้กั บเพื่อน พี่ น้องหรือญาติสนิมมิตรสหาย ให้เห็นแจ้งรู้ถึงความเ ป็นไปของด วง ชะ ตา ด้วยนะคะ กับคำทำนายนี้

หมอลั กษณ์ฟังธง มีลาภล อยไม่คาดฝัน 5 วันเกิดถู กหวยหนัก ดวงคนรวยจับ มั้งมีทรัพย์โชคล าภวิ่งผ่าน จากไม่เคยถูกก็จะถูก

1.เกิดวันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้า ม ามาก งานเงินที่เค ยมีคนรับปากหรือสัญญาเอาไว้อาจจะต้องเ ลื่อนออ กไปอย่างไม่มีกำหนด

คุณจะได้เงิน ม านั้นจะต้องด้วยสติปัญญา น้ำ พักน้ำแรงของคุณ และโชคดวงขอ งคุณจะมีโอกาสได้จับเงินแ ส นเงินล้านจากการล งทุนว่าจ้างต่างๆ

ชะตาชีวิตจะโ ดดเด่นในเรื่องของห น้าที่การงานและเงินทอง เพศตรงข้าม ผิวขาวมีบุคลิกดีจะนำความโชคดีมาให้แถม

ยังมีเกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเสี่ยงดวงอีกด้วย หากท่านต้องการซื้อลอตเตอรี่ให้เลือกซื้อ บริเวณร้านทองจะถูกโฉล กกับ

ทำให้คุณมีโอกาสถูก ร า งวัลใหญ่มีเงินก้อนโตเก็บในบัญชีสามารถเอาไปวางดาวน์ ซื้อรถ หรือ ซื้อบ้าน จะสาม า รถทำได้หมดตามที่คุณต้องกา

รดวงชะตาอย่างมีเกณฑ์ถูกห วยรวยโชคเรื่องร้ายแรงจะห ลุดพ้นไปลดมาได้ดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ๆจะคิดทำสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้

2.เกิดวันอังคาร

อาจจะต้องระมั ดระวังคนผิวคล้ำอาจจะนำเรื่องเดือ ดร้อนมาสู่คุณ จะต้องมีสติและใช้วิจารณญาณให้ดีคุณจะทำอะไรก็จะต้องมีสติ

ดวงชะต า มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเ งิ นเดือนชีวิตการงานจะประสบความสำเร็จดีแถมเงิ นทองก็จะราบรื่นดีมาก โชคชะตาฟ้าลิขิตให้ร่ำรวย

หากต้อ งการเสี่ยงโชคลา ภวาสนาให้เลือกซื้อลอตเตอรี่ บริเวณแถวโรงพยาบ าลให้ลองสุ่มหยิบมาซักใบ ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลมีเงินไปดาวน์รถดาวน์บ้ า นได้อย่างสบายใจ

และดวงชะตาหลั งจากนี้ถือว่าอยู่กระบี่ทองมีโ อกาสถูกหวยรวยโชคเรื่องร้ายแรง จะสามารถรอด ม าได้คิดจะทำการสิ่งใดจะสำเร็จทุกอย่างที่คุณหวังไว้

3 เกิดวันอาทิตย์

อาจจะต้องระมัดระวังคำพู ดอีกนิด อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเห ตุผลทำอะไรต้องมีสติอยู่ตลอดเ ว ลา ดวงชะตามีเกณฑ์จะได้รับกา รอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามสูงวัย

อาจเป็นคนไทยหรือค น ต่างชาติก็เป็นได้แล้ วแต่บุญบารมีของคุณ แถมคุณจะมีของมีค่าที่คุณอยากได้มานานโชคลาภวาส นามาเกยหน้าบ้าน

ให้มีโชคในกา รเสี่ยงดวง หากต้องก ารซื้อลอตเตอรี่ให้เลือกซื้อบริเวณรถไ ฟ หรือ สถานีรถไฟฟ้าให้ลองสุ่มหยิบมาสั ก ใบ

ดวงของท่านนั้นมีเกณฑ์สู งจะถูกรางวัลใหญ่มีเ งิ นก้อนโต สามารถใ ช้จ่ายหนี้สินได้ดวงชะตาจะดีไปยาวๆมีเงินใช้ไม่ขาดส่วนอีกต่อไป

4. เกิดวันเสาร์

เป็นปีแห่งการเปลี่ย นแปล งต้องขยันหมั่ นเพียรให้มากๆ ต้องฉลาดแล ะรอบรู้ในทุกๆเรื่องต้องรู้ว่าไ ม่ค ว รไว้ใจใคร เพราะว่า

คุณนั้นเป็นคนที่ไ ม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของบางคน ดวงช ะ ตาของคุณหลังจากนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองมา กมายก่ายกอง

ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวาดฝันเ อาไว้จะเป็นจริงในไม่ช้า บ้านรถ สิ่งของมีค่าต่าง ๆที่คุณอยากได้มานานจะเป็นข องคุณแ ล้ว

ชีวิ ต ของคุ ณจะลืมตาอ้าปากได้ว่าจ ะทำการสิ่งใดจะสำเร็จดีเยี่ ยม ขอให้คุณทำบุญทำทานถวายปัจจัยไปถวายด อ กไม้ธูปเทียนบ่อยๆ

จะส่งผลดีแก่ คุณ มีบุญว าสนาอันสูงทรงทำให้สำเร็จในทุกๆด้า นคุณจะไม่ทุก ข์ยากลำบากอี กต่อไป

จะมีแต่ความร่ำ ร ว ย และความโชคดีมาเ ยือน

5.เกิดวันพุธ

ดวงชะตาแต่มีคนอุ ปถัมภ์หากคุณมีหนี้สิน จะสามารถเปิดได้ภายในเ ร็วว่าดวงชะตาจะมีแต่ความสุขความเจริญทรัพย์สินเงินทองจะเป็นของคุณในไม่ช้า

ด้านการงานจะเกิดความสำเร็จดีเยี่ยมมีโอก าสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากใครว่างงานมีโอกาสสูงจะได้งานใหม่สมใจนึก สิ่งต่างๆจะดีขึ้นไปในทิศทาง

ที่ดีแ ถมดวงชะตายังมีเกณฑ์ที่เ สี่ ยงโชค และอาจจะถูกรางวัลใหญ่หากต้องการซื้อลอตเตอรี่ให้เลือกซื้อ บ ริเวณวัดวาอารามจะถูกโฉลกกับคนวันนี้แท้

หลังจากวันนี้เป็นต้นไป คนวันนี้จ ะมีแต่ความสุขคว ามเจริญหม ดหนี้หมดสินลืมตาอ้ าปากได้

อ่านแล้วชอบใจ อ่านแล้ วมีกำลังใจในการดำเนิ นชีวิต ติด ตา มกดแช s์ ออกไป ส่งต่ อให้พี่น้อง ญาติสนิท มิต รสหาย ได้ดูแนวทางกา รดำเนินชีวิต อย่างมีความสุ ข ขอให้ท่า นทั้งหลายมีความสุขมากขึ้นๆ ไป สาธุ

เรียบเรียงโดย สมาคมแรงงาน

Leave a Reply