กลุ่มเดียวเท่านั้น ได้รับ8,000 รอกดเงิ นใช้ได้เลย

ความคืบหน้ าล่ าสุด ของโครงการ “เร าชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการ

โดยกระทร วงการคลังที่เยี ยวย าประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบกับสถานก ารณ์ระล อกใ หม่ และกระตุ้นเศร ษฐกิจของประเ ทศ

ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจขณะนี้ ซึ่งในเบื้องต้น 4 กลุ่มที่จะไ ม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ

1.ข้ าราชการ และเจ้าหน้ าที่ของรั ฐ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ

2.ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังค มตามมาตรา 33

4.ผู้ที่มีร ายได้สูง

โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของร ายได้อีกครั้ง ซึ่งจะประเมินจากฐานเงิ นเดือนและบัญชีเงิ นฝาก

สำหรับคนที่เคยลงทะเบี ยนโครงการเยี ยวย าต่างๆ ไ ม่ว่าจะเป็น โครงการค นละครึ่ง-บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ นับเป็นข่าวดีเพราะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เร าชนะด้วย

โครงการค นละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน หากพบว่าเป็นผู้มีร ายได้น้อย

คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แต่จะมีการเบิกจ่ายเป็นเงิ นสด

หรือเก็บไว้ใช้กับโครงการค นละครึ่งนั้น ต้องรอให้มีความชัดเจนในวันอังคารที่ 19 ม.ค.64

ข่าวดีสำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 14 ล้าน

จะได้รับสิทธิจากมาตรการ “เร าชนะ” รับเงิ นเยี ยวย า 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครบทุกคน

โดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย

ซึ่งก่อนหน้ านี้ มติคณะรั ฐมนตรีเห็นชอบให้กระทร วงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน ระยะที่ 2

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า เป็นจำนวนเงิ น 500 บาท ต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มกราค ม ถึง มีนาค ม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะแรกที่สิ้ นสุดลงในเดือนธันวาค ม 2563

CR. กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply