ผู้ถือบัตรคนจน ได้ 2เด้ง เร าชนะธงฟ้า รวม4,000 นาน2 เดือน

จากกรณี ครม.เคาะมาตรการผู้ได้รับผลกระทบระล อกใหม่โครงการ เร าชนะ จ่ายเยี ยวย า 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน

เตรียมเปิ ดให้ลงทะเบี ยน ภายในสิ้ นเดือนมกราค มนี้ และมีข่าวระบุว่า ประชาชนที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 14 ล้าน

จะได้รับสิทธิจากโครงการ เร าชนะ ครบทุกคน โดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้น

ก่อนหน้ านี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทร วงการคลัง เพิ่มเงิ นช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน)

เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีร ายได้น้อย จำนวน 500 บ าท ออกไปอีก 3 เดือน

ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 64 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีร ายได้น้อย หลังระยะแรกได้สิ้ นสุดลงในเดือน ธ.ค.63

ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนขอโครงการ เร าชนะ ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน

จะมีสิทธิได้รับเงิ นจากรั ฐบ าล 2 ช่องทาง รวมเดือนละ 4,000 บาท คือ

1. ได้รับเงิ นช่วยเหลือค่าซื้อสิ นค้ าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

2. เงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ จำนวน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน (ได้รับ 2 เดือน ตามระยะเวลาดำเนินโครงการ)

อย่ างไรก็ดี ต้องรอมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) อย่ างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค. 64

Leave a Reply