ผู้ถือบัตรคนจนเฮรับทันทีเราชนะ 3,500 นาน 2เดือนโดยไม่ต้องลงใดๆ

จากกรณีโครงการ เร าชนะ จ่ายเงิ นเยี ยวย า 3,500 บาท นาน 2 เดือน

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ภายในสิ้ นเดือน ม.ค. นี้

และได้รับเงิ นได้อย่ างช้าสุดไ ม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ.นี้

โดยจะมีการเสนอรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ครม.อนุมัติในวันที่ 19 ม.ค.นี้ นั้น

ทางด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง ยืนยันว่า ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ มีสิทธิที่จะได้รับเงิ นเยี ยวย า 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือนนี้แน่นอน

“เราจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ถ้าคนที่มีอยู่กับเราอยู่แล้ว อย่ างเช่นว่ามีบัตรสวั สดิการ 14 ล้านคน

ถ้าอยู่ในนี้ 14 ล้านคน ก็ไม่ต้องลงทะเบี ยน เพราะเขาเป็นคนมีสิทธิที่จะได้

เพราฉะนั้นมันก็จะอยู่ในระบบที่เราสามารถดูแลเขาผ่านระบบพวกนี้ได้อยู่แล้ว ปลัดกระทร วงการคลัง

ทั้งนี้ ยังต้องรอสรุปร ายละเอียดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ

และการเปิ ดรับลงทะเบี ยนอีกครั้ง หลังการประชุม ครม.วันที่ 19 ม.ค.64

Leave a Reply