เทพไทเสนอให้เงิ นตามครั วเรื อนตามจริง

วันที่ 14 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

กล่าวถึงผลการประชุม ครม.ที่ออกมาตรการเยี ยวย าช่วยเหลือประชาชนว่า

ตนเห็นด้วยกับ 4 มาตรการของรั ฐบ าลที่บรรเทาผลกระทบที่เกิ ดจากการแพร่ รอบ 2 คือ

1. ลดค่ าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งห นี้ ก.พ.-มี.ค.2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้ านพักอาศัยที่ใช้ไฟไ ม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

2. ลดค่ าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.2564 เฉพาะบ้ านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก

3. ลดค่ าอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้ านและโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้ านหรือ Work From Home

และสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรีโดยไ ม่คิดค่าดาต้า 3 เดือน และ

4. มาตรการค นละครึ่ง ให้ขย ายสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ โดยจะเริ่มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้

สำหรับการจะเยี ยวย า 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน ส่วนตัวอย ากเสนอให้เยี ยวย าเป็นเวลา 3 เดือน เท่าโครงการเราไ ม่ทิ้ งกัน

แต่ยังไ ม่ทราบวิธีการเยี ยวย าของรั ฐบ าลที่ชัดเจน ว่าจะใช้แนวทางการลงทะเบี ยนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็ บไซต์ใ หม่

หรือจะใช้ฐานข้อมูลเก่าในโครงการเร าไ ม่ทิ้ งกัน แพร่รอบแรกหรือไ ม่ เพราะวิธีการดังกล่าว มีจุดอ่อนและปัญห าตามมามากมาย

ทำให้คนจนผู้ได้รับผลกระทบจริง ไ ม่ได้รับการเยี ยวย า แต่บางครัวเรือนกลับได้รับการเยี ยวย าหลายคน

จึงอย ากจะให้รั ฐบ าลทบทวนวิธีการเยี ยวย าใ หม่ โดยตนยืนยันแนวความคิดเดิม คือ เยี ยวย าเป็นร ายครัวเรือน ตามบัญชีทะเบี ยนบ้ าน ของสำนักทะเบี ยนราษฎร กระทรวงมหาดไทย

มั่นใจว่า จะมีผู้ได้รับการเยี ยวย าครบทุกครัวเรือน ไ ม่มีการต กห ล่น และเป็นธรรมกับคนไทยทุกคนด้วย

ยกเว้นครอบครัวพนักงานรั ฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้ าราชการ ที่ได้รับเงิ นเดือนประจำจากรั ฐบ าลอยู่แล้ว

เมื่อตั ดออกจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 20 ล้านครัวเรือน

จะเหลือครัวเรือนที่ไ ม่มีสมาชิกในบ้ านเป็นข้ าราชการหรือพนักงานรั ฐวิสาหกิจประมาณ 15 ล้านครัวเรือน เท่านั้น

จึงเป็นการประหยัดเงิ นงบประมาณ ประหยัดเวลาในการเยี ยวย า และสามารถเยี ยวย าทั่วถึงอย่ างร วดเร็วทุกคน

ส่วนการช่วยเหลือกิจการร ายย่อย SME รั ฐบ าลก็จะต้องมีรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือเยี ยวย าต่อไปด้วย นายเทพไท กล่าว

Leave a Reply