ออมสิน ให้กู้ฉุ กเฉิ นด อกต่ำไ ม่ต้องค้ำ

จากผลการประชุม ครม. ซึ่งมีคำสั่ งให้กระทร วงการคลัง และสถาบันการเงิ นออกมาตรการเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ ระล อกใ หม่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน

ได้ดำเนินโครงการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบระล อกใ หม่ของcv เป็น 5 มาตรการ

สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้ อดอกเบี้ ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว

5 มาตรการเยี ยวย า

1 สินเชื่ อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบหรือ สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน วงเงิ นสูงสุด 10,000 บ าท

ดอกเบี้ ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไ ม่ต้องชำระเงิ นกู้ 6 ง วดแรก

มีคุณสมบัติดังนี้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติ ดต่อได้

ไ ม่ต้องใช้หลักประกัน

ได้รับผลกระทบ

2.โครงการสินเชื่ อเสริมพลังฐ านร าก กู้วงเงิ นสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณบัติดังนี้

เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้ าแม่ค้ าผู้ประกอบอาชีพอิสระ

มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติ ดต่อได้

ไ ม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

ได้รับผลกระทบ

ทั้ง 2 โครงการขย ายเวลารับคำขอสินเชื่ อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

ซึ่งจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป

3. SMEs กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไ ม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

4. โครงการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs กู้วงเงิ นสูงสุด 500,000 บาท ไ ม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอกเบี้ย 3.99%

5. Soft Loan สถาบันการเงิ นปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงิ นสูงสุด 100 ล้านบาท

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

Leave a Reply