เหรียญ 10 พ ศ นี้ ให้เลย 5 แสนบ าท

เรียกได้ว่าเป็นเรื่ องร าวที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเรื่องร าวของร าค าเหรี ยญที่ขณะนี้

มีการรับซื้ อเหรี ยญกันในร าค าสู ง ซึ่งล่ าสุดเ พจที่ใช้ชื่อว่า ซื้อข า ยเหรี ยญและธนบั ตร ของสะสม By Gig

โดยได้ระบุข้อความว่า

รับซื้อเหรียญตาม พ.ศ. ต่อไปนี้

รับซื้อจริงให้ร าค าตามสภาพเหรี ยญใครมีส่งรูปมาให้ผมดูได้เลยครับ

เงิ นแสน เงิ นล้ านอาจจะอยู่ในบ้ านพี่ๆเช็ คดูด่ วนเลยครับ ร าค าสูงผมไปซื้อถึงหน้ าบ้ าน

รับซื้อตล อดนะครับ จะเหรี ยญหรือธนบัตร ของเก่า ของสะสม ให้ร าค าสูง

โพสต์ดังกล่ าว

เหรียญ 10 ร าค า 500,000 บ าท

ภาพจาก ซื้อข ายเหรี ย ญและธนบัตร ของสะสม By Gig

ขอบคุณ ซื้อข ายเหรี ยญและธนบัตร ของสะสม By Gig

ขอบคุณข้อมูล siamnews

Leave a Reply