สินเชื่อเงินฝากกับ ธ.ก.ส. กู้ได้ ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเ ชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเ งินฝากกับ ธ.ก.ส. จาก ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษตร

เป็นบริการที่ให้วงเงิ นแก่ลูกค้ าเ งินฝากหรือลูกค้ าสล ากออมทรั พย์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ก็สามารถขอได้หมด เพื่อใช้เป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาคุณภาพชี วิต อัตร า ดอกเบี้ ยเท่ากับอัตร าดอกเบี้ ยเ งินฝาก

ซึ่งจะบวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี โดยให้วงเงิ นสูงสุดถึง 90% ของเงิ นฝาก ระยะเวล าการชำระคืนนานสูงสุด 1 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณต่อผู้ใช้บริการฝากเงิ นกับ ธ.ก.ส. เพียงท่านเป็นลูกค้ า ผู้ฝากเงิ น ของ ธ.ก.ส. หรือ

ลูกค้ าสล ากออมทรั พย์ ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมด าผู้บรรลุนิติภาวะตามก ฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ

ธ.ก.ส. พร้อมให้บริการสินเชื่ อแด่ท่าน เพื่อเป็น ค่ าใช้จ่าย หรือเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของท่าน

และบุคคลในครอบครัว

วงเงิ นกู้

เพียงแค่ มียอดเงิ นฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บ าท กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงิ นฝาก หรือสล ากออมทรั พย์ที่ใช้ค้ำประกัน

อัตร าดอกเบี้ ย

กรณีใช้เงิ นฝากประจำ หรือออมทรั พย์เป็นประกัน คิดอัตร าดอกเบี้ ยเท่ากับอัตร าดอกเบี้ยเงิ นฝากนั้นๆ

บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี

กรณีใช้สล ากออมทรั พย์เป็นประกัน คิดอัตร าดอกเบี้ ยตามประกาศของ ธ.ก.ส.

ระยะเวล าการชำระคืน

ไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน

เงิ นฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก สล ากออมทรั พย์

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประชาช นผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน (นิติบุคคล)

สำเนาทะเบี ยนพาณิชย์/ทะเบี ยนการค้ า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่ น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น

ผู้กู้ต้องเสียค่ าธรรมเนียมในการกู้เงิ นฉบับละ 200 บ าท

สามารถสมั คร สินเชื่ อเพื่อผู้ใช้บริการเงิ นฝากกับ ธ.ก.ส. ได้ที่ ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทุกสาข า หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-555-0555

ข้อมูล sanookchannel

Leave a Reply