ชัดเจนแล้ว เรื่องเพิ่มเงิ นค นละครึ่งเป็น5000

ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ระบุ หลังวันที่ 14 มกราค มนี้

จะได้ข้อสรุปเรื่องการลงทะเบี ยนโครงการค นละครึ่ง เฟส 2 รอบเก็บตก

โดยตอนนี้ยืนยัน ยังไ ม่มีแผนขย ายวงเงิ นการใช้จ่าย จากเดิม 3,500 บาท เป็น 5,000 บาท

หลังจากที่คณะกร รมการร่วมภาครั ฐเอกชน 3 สถาบัน เสนอให้กระทร วงการคลัง ขย ายวงเงิ นใช้จ่ายในโครงการค นละครึ่ง เฟส 2

จากเดิมคนละ 3,500 บ าท เป็น 5,000 บ าทนั้น

ล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

กล่าวว่า โครงการค นละครึ่ง เฟส 2 เริ่มได้เพียง 7 วัน

ยอดการใช้จ่ายโดยรวมไ ม่ได้ลดลงอย่ างมีนัยยะสำคัญ แม้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

แต่อาจเป็นผลจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

หลังเปิดโครงการเฟส 2 จึงอยู่ระหว่างรอประเมินยอดการใช้จ่ายในช่วงปลายสัปดาห์นี้

จึงจะสามารถระบุได้ว่า ปัญห าการแพร่กระจาย ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบกับการดำเนินมาตรการกระตุ้นการบริโภคมากน้อยแค่ไหน

พร้อมยืนยันว่า สศค.ยังไม่มีแผนศึกษาขย ายวงเงิ นการใช้จ่ายในโครงการค นละครึ่ง เฟส 2 ตามข้อเสนอของเอกชน

แต่อยู่ระหว่างหารือกับคณะกร รมการสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ

เพื่อพิจารณามาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่รอบใหม่

แต่ไ ม่ใช่การแจ กเงิ นเยี ยวย า เราไ ม่ทิ้ งกัน คนละ 4,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือนตามที่มีข่าว

โดยตอนนี้กำลังพิจารณาความเหมาะสมการเปิดลงทะเบี ยนรอบเก็บตก

ให้สอดคล้องกับสถานก ารณ์ควบคุมของ ศบค. รวมถึงยอดผู้ถูกตั ดสิทธิจากการไ ม่ใช้จ่ายตามเวลาที่กำหนด 14 วัน

จึงจะกำหนดแนวทางเปิดลงทะเบี ยนรอบเก็บตกได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปหลังวันที่ 14 มกราคมนี้

ส่วนข้อเสนอให้ขย ายเวลาดำเนินโครงการค นละครึ่ง ออกไปอีก 3 เดือน

จากเดิมสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ระบุว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณา เนื่องจากวงเงิ นใช้จ่ายต่อวันคนละ 150 บาท

หากใช้จ่ายเต็มวงเงิ นทุกวันจะหมดภายในเวลา 24 วัน หรือหากใช้จ่ายอย่ างสม่ำเสมอ

จะหมดในเวลาประมาณ 1 เดือน แต่ระยะเวลาโครงการสามารถใช้จ่ายได้ 3 เดือน

Leave a Reply