เตรียมตัวลงบัตรค นจน รอบถัดไป ต้นปี64

หลังจากที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เปิดเผยว่า

กระทรวงการคลัง จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน โครงการ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน ต้นปี 2564
ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่ อนไข ส่วนสวั สดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม

แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไ ม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะกร รมการบริหารสถานก ารณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 6/2563

มีมติเห็นชอบ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน

เสนอโดยกระทร วงการคลัง ขย ายระยะเวลา เพิ่มจำนวนเงิ นพิเศษอีกคนละ 500 บาท อีก 3 เดือน (มกราค ม-มีนาค ม 2564) เช่นกัน

วันนี้ทีมข่าวได้นำแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล พร้อมเงื่ อนไขสำหรับผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ได้ศึกษาก่อนเปิ ดลงทะเบี ยนจริง ดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบี ยนรอบใหม่

เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไ ม่เกิน 100,000 บาทต่อไป

ไ ม่มีทรัพย์สินทางการเงิ น ได้แก่ เงิ นฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส.,

พันธบัตรรั ฐบ าล และ ตราส ารหนี้ หรือถ้ามีทรั พย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไ ม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา

ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไ ม่ได้รับสิทธิบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

เอกส ารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th

เลือกเมนู เอกส ารเผยแพร่ / บริการประชาชน

เลือกเมนู ดาวโหลด

เลือกเมนู แบบฟอร์มลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

เลือกเมนู Download ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือ

หลังกรอกเอกส ารเสร็จ สามารถนำไปยื่นด้วยตนเอง กับ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สำนักงานเศร ษฐกิจ กระทร วงการคลัง, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

ขอบคุณที่มา siamtoday

 

Leave a Reply